มีกิจกรรมดีๆที่ชาวโรงพยาบาลบ้านตากจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นทางการ ที่เขียนว่าอย่างเป็นทางการเพราะส่วนใหญ่ทีมงานของเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ทุกวันแบบไม่เป็นทางการหรือในรูปแบบต่างๆอยู่แล้ว กิจกรรมดังกล่าวคือ
                วันที่ 12 ธันวาคม มีการแลกเปลี่ยนในKVที่ว่า "การสร้างสุขภาพดีส่วนบุคคล" ซึ่งจะมีนักดูแลสุขภาพตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมมาร่วมแลกเปลี่ยนประมาณ 30 คน รายชื่อทางผู้จัดได้ติดบอร์ดไว้ให้แล้ว มีวิทยากรกลุ่มหรือFaพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลเราเอง
                วันที่ 14 ธันวาคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในKVที่ว่า "พฤติกรรมบริการที่ดี" ซึ่งจะมีผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีเทคนิคดีๆในการให้บริการที่มีพฤติกรรมบริการที่เป็นที่ประทับใจมาร่วมแลกเปลี่ยนดันประมาณ 30 คนเช่นกัน รายชื่อทางผู้จัดได้ติดบอร์ดไว้ให้แล้ว มีวิทยากรกลุ่มหรือFaพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลเราเอง
                วันที่ 15 ธันวาคม มีการแลกเปลี่ยนกันในKVที่ว่า "การสร้างสุขภาพแบบพอเพียง" ซึ่งก็มีพวกเราประมาณ 30 คนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสกัดเอาขุมความรุ้ดีๆออกมาปรับใช้กับตัวพวกเราเองในโรงพยาบาลเพื่อขยายออกสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป ใช้วิทยากรกลุ่มภายในเช่นกัน
                 วันที่ 18 ธันวาคม มีการแลกเปลี่ยนกันในKVที่ว่า "ชีวิตพอเพียง" ซึ่งจะมีพวกเราหลายคนที่ถือเป็นตัวอย่างของการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมาถ่ายทอดความรู้ฝังลึกที่ดีๆเพื่อสกัดเอาขุมทรัพย์ความรู้มาเผยแพร่ต่อไป ใช้วิทยากรภายในเช่นกัน
                 แม่งานใหญ่ในครั้งนี้คือทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลบ้านตาก หวังว่าเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วจะนำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้มาถ่ายทอดทางเว็บบอร์ดด้วยนะครับ
                 ในสว่นของงานส่งเสริมการเรียนรู้ ก็จะจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในรูปของ คปสอ.บ้านตาก โดยจัดให้ทีมโรงพยาบาลบ้านตากกับทีมสสอ./สอ.ในเขตบ้านตากมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งหมด 3 รุ่นๆละ 40 คน รายละเอียดคงจะได้นำมาแจ้งในเว็บต่อไปครับ
                 ในสว่นของงานเวชปฏิบัติครอบครัวก็จะได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้านและกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งในรายละเอียดเรื่องวันเวลาสถานที่ก็คงมีความคืบหน้าแจ้งกันต่อไปครับ
                  ในงานบริการสุขภาพชุมชน วันนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้หาBest practiceในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคจากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตากโดยจัดที่ห้องประชุม สสจ.ตาก ซึ่งก็คงได้เทคนิคดีๆเป็นขุมความรุ้กลับมาพัฒนาระบบงานวัณโรคให้อัตราการหายขาดเพิ่มเกินร้อยละ 85 ให้ได้
                   งานการพยาบาลเด็กเล็ก โดยคุณปิย์วรา ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เทคนิคในการดูแลและพัฒนาลูกที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าโดยการพูดคุยกันของผู้ปกครองเด็กที่มาร่วมกิจกรรมในทุกวันพุธ
                   เมื่อวานผมไปร่วมงานวันพ่อ ก็ได้คุยกับ ผอก.โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอและผอก.โรงเรียนประถมหลายคนในการสรางเครือข่ายการเรียนรู้สู่สุขภาวะ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาที่ได้จากการฟังบรรยายของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารและจัดตั้งโรงเรียนสัตยาไสย จ.ลพบุรี โดยจะพยายามสร้างเครือข่ายของครู-หมอ-พ่อ-พระ(สหสาขาวิชาชีพสร้างสุข ใช้คำว่าสร้างสุขตัดคำว่าภาพออกไปก่อนเพราะเวลาเขียนติดกัน บางทีทำไปมันได้แต่ภาพ ไม่ได้สุขจริง)หรือศึกษา-สาสุข-ชาวบ้าน-ศาสนาในการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่งผมเองได้คำตอบของคำถามที่คาใจของผมโดยคำตอบนี้ได้มาจากการดูงานที่ใต้หวัน(มูลนิธิฉือจี้)และเข้าร่วมมหกรรมKMแห่งชาติครั้งที่ 3 ทำให้ผมสามารถต่อเชื่อมหรือบูรณาการจิ๊กซอบางตัวที่ขาดหายไปได้ ทำให้มั่นใจในทิศทางการปฏิบัติที่วางไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น