สโมสรผู้นำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน (สยชช.)  

·       ความเป็นมา สโมสรผู้นำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สยชช.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Youth Leader Club for Education and Community Development (YECD)

สยชช. เป็นองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 จากการรวมกลุ่มของผู้นำเยาวชนจำนวน 41 คนจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ 5 โรงเรียนในอำเภอปางมะผ้าที่ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนผู้นำการพัฒนาชุมชน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวนาหลวง, โรงเรียนบ้านแม่ละนา, โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34, และ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า โดยเยาวชนที่เป็นสมาชิกเข้ามาร่วมกันทำงานเป็นอาสาสมัคร

ปัจจุบัน สยชช. มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 70 คน กำลังอยู่ในช่วงร่างกฏระเบียบข้อบังคับสโมสร และเตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมี นายวิสุทธิ์  เหล็กสมบูรณ์ นักวิจัยอิสระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงานสโมสร  

   <p>·       วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง สยชช.</p><p>1.      เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมทำอย่างต่อเนื่อง</p><p>2.      เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน</p><p>3.      เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอปางมะผ้า</p><p>4.      เพื่อฝึกทักษะกระบวนการ การทำงานเป็นผู้นำเยาวชน เพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชน</p><p>5.      เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน</p><p>6.      เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน</p><p>7.      เพื่อให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ </p><p></p><p>·       ยุทธศาสตร์ / แนวพัฒนาในระยะ 3 ปี (2549 - 2551)</p><p>สยชช. เน้นหนักในเรื่องการทำงานในประเด็นสื่อ  วิจัย  สุขภาพและสวัสดิภาพ โดยไม่เพียงแต่ทำงานในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า แต่ต้องสามารถเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายร่วมกับกลุ่มแกนนำเยาวชนในอำเภอต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อีกด้วย </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">กิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ของ สยชช. ได้รับงบสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และความร่วมมือจากสถานศึกษา และหน่วยราชการในพื้นที่ โดยอาศัยอาสามัครจากเยาวชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>  ·       กิจกรรมที่ทาง สยชช. ได้ดำเนินการมา (เสร็จสิ้นแล้ว)  ได้แก่</p><p>1. ค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน (ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของ สกว. ในพื้นที่ปางมะผ้า)</p><p>2. การทัศนศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรและประชุมสัญจร ณ หมู่บ้านเมืองแพม (ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของ สกว. ในพื้นที่ปางมะผ้า) </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 27pt; text-indent: -27pt; text-align: justify" class="MsoNormal">3. ทัวร์นำร่องมัคคุเทศก์น้อย บ้านแม่ละนา (ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของ สกว. ในพื้นที่ปางมะผ้า)</p><p>4. โครงการสรรค์สร้างภาพยนตร์สารคดีประเพณี-พิธีกรรมกลุ่มชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มเยาวชนในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) </p><p><div style="text-align: center"></div> </p> <p>5. โครงการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันภัยทางเพศสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง โดยความสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมอำเภอปางมะผ้า และวัดมิ่งเมือง อำเภอปางมะผ้า</p><p>6.   ส่งตัวแทนเยาวชนร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p><p>7.  โครงการหนังสือทำมือ สื่อรีไซเคิล (โดยความร่วมมือจากห้องสมุดประชาชนอำเภอปางมะผ้า และโครงการ ก่อตั้งลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้แม่ฮ่องสอน )  </p><p align="center"></p><p>·       กิจกรรมที่ สยชช. กำลังดำเนินงานอยู่   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">1.      โครงการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ (ไอคิโด) สำหรับเด็กวัยรุ่น (โดยความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า, โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า และชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p>  </p>2.      โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิเด็กในโครงสร้างและระบบครอบครัว-เครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆภายใต้บริบทการจัดการทรัพยากรบริเวณลุ่มน้ำลาง-น้ำของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550 ภายใต้การสนับสนุนจาก สกว. สำนักงานภาค)  <div style="text-align: center"></div>

   ·       กิจกรรมที่ สยชช. จะเริ่มดำเนินการเร็วๆนี้

</span></strong><p>1.      โครงการหนังสือทำมือ สื่อเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์สัมพันธ์ (กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการกับแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)</p><p>2.      โครงการ นวดสานสายใย เยาวชนใฝ่กตัญญู” (กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาอนุมัติโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปรส) )  </p><p> </p><p>สนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายหรือสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนของ สยชช. สามารถติดต่อได้ที่ นายวิสุทธิ์  เหล็กสมบูรณ์ (ครูยอด) โทร. 086-9169486, 0-5361-7128 หรือที่อีเมล์ [email protected] ครับ </p>