ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีชีวิต มีคำเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่เพื่ิอให้สื่อความหมายของคำให้ตรงกัน เราจึงยึดถือข้อกำหนดจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นองค์กรที่บัญญัติศัพท์และความหมายให้คนทั้งสังคมได้เข้าใจตรงกัน 

คำิำว่าอินเทอร์เน็ตนี้ปรากฏเป็น "ศัพท์บัญญัติ" ในปี 2538 หมายถึงว่าคณะุกรรมการบัญญัติศัพท์จากสาขาต่างๆ ได้เห็นควรว่าน่าจะบัญญัติเป็นคำมาตรฐานในภาษาไทยไว้

หลังจากได้ข้อสรุปทั้งทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดและการพัฒนาของคำ (ethymology) ความหมาย และตรวจสอบกันจนเป็นที่แน่นอนแล้ว ก็จะส่งให้ราชบัณฑิตยสภาพิจารณา เพื่อประกาศเป็นศัพท์มาตรฐาน

ราชบัณฑิตยสถานได้เลื่อนชั้นคำว่าอินเทอร์เน็ต เป็น "ศัพท์มาตรฐาน" ในภาษาไทย โดยได้ตีพิมพ์ในหนังสือ ศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2540

Internet อินเทอร์เน็ต

คำอธิบาย: ตามหลักการถ่ายเสียงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของราชบัณฑิตยสถาน ใช้ถ่ายตามเสียงอ่าน สำหรับ "t" นั้น ในตำแหน่งพยัญชนะต้น อ่านเป็นเสียงตัว "ท" จึงใช้ "เทอร์" สำหรับ "ter" และ ในตำแหน่งพยัญชนะท้าย อ่านเป็นเสียงตัวสะกด "ต" จึงใช้ "เน็ต" แทน "net" ตัวไม้ไต่คู้ใส่ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นสระเสียงสั้น

หมายเหตุ ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่ประกาศใช้เป็นศัพท์มาตรฐาน ปรากฏใน ศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2540

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน

คำนี้เป็นคำที่มีการสะกดกันตามความคุ้นเคย/ความเชื่อ และสะกดผิดกันมากที่สุด ทั้งในราชกิจจานุเบกษา ในหนังสือราชการ ในตำราเรียน ในสื่อ ในงานเขียนทั่วไป แม้กระทั่งในพจนานุกรมหลายฉบับที่เอกชนจัดเตรียมขึ้นเอง

ภาษาไทยเป็นภาษาของเรา หากไม่ช่วยกันรักษา ก็คงจะไม่มีใครช่วยอีกแล้วครับ

ตัวสะกดที่ถูกต้อง เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพื่อให้การค้นหาคำได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และการอ้างอิงเป็นไปอย่างถูกต้อง

{แก้ไข: เพิ่มหมวดหมู่}