ชีวิตที่พอเพียง 3210. สวิส ๒๕๖๑ ๔. การประชุมเตรียมการณ์ PMAC D3


๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมลดลง  แต่ก็มีคนหน้าใหม่เข้ามา  

นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เป็นประธานการประชุม

เป็นการลงรายละอียดของ PMAC 2019 ต่อจากวันที่สอง    ซึ่งนำเสนอผลการประชุมกลุ่มได้เพียง ๒ Subtheme    วันนี้จึงนำเสนอของ Subtheme 3 ต่อ   

Subtheme 3 : Governance   ซึ่งเน้นทำความเข้าใจพลวัตด้านอำนาจของฝ่ายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสาเหตุและการป้องกันและแก้ปัญหา NCD   ประกอบด้วย 1 PL + 5 PS : Risk Factors, Financing, Law, Accountability, Framing    มีแนวความคิดเล็กๆ ที่สำคัญมากคือการจัดสภาพแวดล้อมให้คนที่เสี่ยงต่อ หรือเป็น NCD มีชีวิตที่ดี    ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกำลังดูแลตนเองอยู่ในขณะนี้    ในสภาพ “สุขภาพดีโดยมีโรค”   

ระหว่างอภิปราย ผมได้รู้จัก Center for Science in the Public Interest (1, 2) ที่ทำงานให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่สาธารณชน   ให้ผู้คนได้รับความรู้ที่ไม่ครอบงำเพื่อแสวงประโยชน์เหมือนสารสนเทศจากวงการธุรกิจ    ในโลกนี้มีสารสนเทศจากต่างและหลากหลายมุม ให้คนที่มีศักยภาพเข้าถึง ได้ใช้ประโยชน์   

ผมตาสว่างจากคำอภิปรายของท่านประธาน (วิโรจน์) ที่เสนอให้ตรวจสอบว่า การระบาดใหญ่ของ NCD   เป็นผลของ market failure อย่างไร    เป็นผลของ governance ที่ผิดพลาดระดับโลก และระดับประเทศ อย่างไร   

Global Health Watch (3)  ที่ทำขึ้นเสนอมุมมองที่ต่างจากมุมของ Global Health Report ขององค์การอนามัยโลก (4)    และเมื่อค้นก็พบรายงานของสำนักอื่นอีก ได้แก่ Global Health 5050 Report (5),  Global Health 2035 Report (6)  

Toomas Palu แห่ง World Bank เดินทางมาจากมองโกเลีย ถึงมงเทรอซ์วันนี้ มาให้ความเห็นว่า NCD เป็นเรื่องที่ต้องมองปัจจัยตลอดชีวิต ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การเลี้ยงดู การศึกษา    ไปจนถึงชีวิตยามชรา ที่เป็นชีวิตที่มีผลิตภาพ    เป็นวิธีคิดที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

การอภิปรายลงไปถึงประเด็นเชิงเทคนิคของการพัฒนามนุษย์ ที่ UNDP ใช้ HDI (7)    แต่ก็มี WEF คิด HCI – Human Capacity Index (8)      

ภาพใหญ่ของ PMAC 2019

เป็นการเอาโครงสร้างการประชุมทั้ง ๓ วัน มาช่วยกันตกแต่งปรับปรุง    ให้สาระของ 3 subtheme เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  และไม่ทับซ้อนกันแบบไร้ประโยชน์   เป็นวิธีทำงานที่ลงรายละเอียดมาก และมีมุมมองเชิงระบบหรือภาพใหญ่ที่ดีมาก     

บ่าย

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกเป็นประธาน

หาข้อยุติเรื่อง PMAC 2020

ชื่อการประชุม Accelerating progress towards UHC -- Life Course Approach and Innovations     

มีผู้แทน WHO ร่วมประชุมทาง teleconference จากเจนีวา    และมีรายงานการประชุมเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม แจกประกอบการประชุม    ซึ่งผมคิดว่า สรุปข้อคิดเห็นและมติได้ดีมาก

ตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้คือ WB กับ JICA    เป้าหมายของการประชุมช่วงนี้คือตกลงเรื่อง subtheme และหน่วยงานรับผิดชอบเป็น coordinator  สำหรับไปทำงานต่อ   และนำไปหารือรายละเอียดที่นิวยอร์กในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

หัวใจของการประชุมคือ การหาทางทำให้ UHC บรรลุผล ในท่ามกลางสถานการณ์ใหม่ๆ    ไม่ตกหลุมความคิดและวิธีการเดิมๆ    

สรุปว่า

  • Subtheme 1  Front line service : UNICEF & PHM as lead coordinator, WB and WHO as co-coordinator
  • Subtheme 2 Financing : WB as lead coordinator, USAID and WHO as co-coordinator
  • Subtheme 3 Future decade : WHO as lead coordinator; Japan Gov, CH, UNDP and WB as co-coordinator 

หาข้อยุติเรื่อง Call for abstract สำหรับ PMAC 2019

 ปีนี้เปลี่ยนกติกาและวิธีการใหม่    ผู้ได้รับเลือก อาจได้รับการเชิญไปเสนอใน PS   หรือเสนอในการประชุม side meeting    การคัดเลือกทำที่นิวยอร์ก ในเดือนตุลาคม   

Promoting Healthy Meeting

ทีม secretariat เสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริม physical activities ของผู้เข้าร่วมประชุม   ที่ประชุมเสนอวิธีการแปลกใหม่มากมาย   สรุปว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับหลักการมีกิจกรรมนี้ 

Art Contest

ทำมาหลายปีแล้ว   นำมาย้ำว่ามีกิจกรรมนี้

Field Trip

สปสช. (นพ. จะเด็จ ธรรมธัชอารี) เสนอ ๖ สถานที่ของ site visit ที่เตรียมไว้    

กำหนดการต่อไป

 4th PMAC preparatory meeting ที่นิวยอร์ก เป็นเวลา ๔ วัน    ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 วันนี้แดดจ้ามากทั้งวัน  อุณหภูมิตอนเช้า ๑๐ องศา    ตอนบ่าย ๒๓ องศา

วิจารณ์ พานิช

๑๘ พ.ค. ๖๑

ห้อง ๔๓๐  โรงแรม Royal Plaza, Montreux, Switzerland    


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)