sympathy.......คือ ความเห็นอกเห็นใจกัน  ความมีใจเหมือนกัน  การเข้าข้าง  การเห็นด้วย  ความพอใจ  ความภูมิใจ 

Unity  ......คือ...ความสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ความพร้อมเพรียงกัน  การรวมกัน   การร่วมกัน  สิ่งที่ร่วมกัน  หนึ่ง  จำนวนหนึ่งหน่วย

 

จะเปรียบกับ.....งานกีฬา..ที่ครูอ้อยได้พานักเรียนไปร่วมด้วยเมื่อวานนี้

มองไปที่อัฒจันทร์  นักเรียนระดับมัธยม  ที่แสดงถึง  Unity และ Sympathy

กว่าที่พวกเธอจะสำเร็จในงานที่เธอทำ  ต้องทุ่มเท  และมี  Unity และ Sympathy  มากแค่ไหน

ครูอ้อยได้เขียนบันทึกหนึ่ง  เรื่อง 

ในสังคม GotoKnow ที่เป็นสังคมเสมือนแห่งนี้  เป็นสังคมที่น่าอยู่  น่าดำเนินกิจกรรม  น่าเรียนรู้  มีความจริงใจ
เพราะเรามีคุณภาพ  จากหน่วยย่อยที่มีคุณภาพ  เมื่อรวมตัวกับแบบ Unity และ Sympathy   แล้ว  เราจะประสบกับความสำเร็จมากแค่ไหน
ลองคิดดู