วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549   เป็นการนำเสนอผลงานที่ได้ฝึกงานมา 1 เดือนว่าหน่วยงานที่ตนเองได้ไปฝึกงานได้   ทำงานอะไรไปบ้าง โดยการนำเสนอของเพื่อนๆ จะแบ่งเป็นแต่ละหน่วยงานที่ไปฝึกงานได้ทำงานอะไร