หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้รับคำถามที่ดียิ่งจากน้อง นาย วิทยา อินธิมาศ  ที่ถามผมว่า "ครูที่ดีเป็นอย่างไร?"

คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากและตอบได้ยากเช่นเดียวกันครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้เคยเรียนสายครูมาและคิดว่าตนเองนั้นที่เคยได้มีโอกาสไปเป็นอาจารย์ ณ ขณะนั้นก็ยังมิสามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์หรือครูได้อย่างดีที่สุด

แต่คำตอบนี้น่าจะย้อนกลับไปที่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูนั่นก็คือ "จรรยาบรรณครู" ซึ่งมีอยู่ 9 ข้อด้วยกัน ได้แก่

  1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
  2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
  4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
  5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ ไม่ใช้ศิษย์ให้กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ
  6. ครูย่อมพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ และการเมืองอยู่เสมอ
  7. ครูย่อมรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
  8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
  9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

และ สิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งผมขออนุญาตเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามกับน้องวิทยาและทุกท่านเป็นจรรยาบรรณของคุณครูอีก 1 ข้อ เป็นข้อที่ 10 นั้นก็คือ

    10. "ครูพึงศึกษาจรรยาบรรณครูทั้ง 9 ข้อให้เข้าใจอย่างท่องแท้และพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูทั้ง 9 ข้อนั้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ ลมหายใจตลอดชีวิตของการเป็นครู"

สำหรับคำนิยามในการเป็นครูที่ดีตามความคิดและจิตสำนึกของผมเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าคุณครูท่านใดหรือน้อง ๆ นักศึกษาว่าที่คุณครูในอนาคตมีสิ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มหรือต่อยอด เชิญได้เลยนะครับ เพราะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับวิชาชีพและสังคมไทยนี้ให้สวยงามตลอดไปครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ