มาตรการปกป้องผู้ผลิต

เบญจพล
มาตรการปกป้องที่กำหนดขึ้น จะเป็นการห้ามนำเข้า กำหนดปริมาณนำเข้า หรือขึ้นอากรขาเข้าในอัตราที่สูงขึ้นก็ได้ เพื่อยุติการนำเข้าหรือลดการนำเข้า

มาตรการปกป้องผู้ผลิตจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น       

     ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก มีพันธะต้องเปิดตลาดให้มีการนำเข้าสินค้าได้ตามที่ผูกพันไว้ หากเป็นสินค้าที่เคยห้ามนำเข้าหรือจำกัดปริมาณนำเข้า เช่น กำหนดโควตา ก็ต้องยกเลิก และอาจใช้มาตรการภาษีคือ กำหนดภาษีขาเข้าให้สูงขึ้นตามที่ตกลงไว้แทนได้ ส่วนการทำความตกลงเขตการค้าเสรี ประเทศคู่สัญญามีพันธะต้องเปิดตลาดให้มีการนำเข้าสินค้าตามความตกลงจากประเทศคู่สัญญาได้โดยเสรี สินค้าที่เคยห้ามนำเข้าหรือกำหนดโควต้าก็ต้องยกเลิก สินค้าที่เคยเก็บภาษีในอัตราสูงก็ลดอัตราลงหรือไม่เก็บเลย     

     การเปิดตลาด ตามความตกลงองค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรีดังกล่าว อาจทำให้มีการนำเข้าสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ในช่วงใดช่วงหนึ่งเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำความเสียหายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน หรือคล้ายกันในประเทศผู้นำเข้า ไม่ว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าเกษตรที่เรียกว่าอุตสาหกรรมภายในได้ ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้องขององค์การการค้าโลก และความตกลงเขตการค้าเสรี ส่วนที่เป็นข้อกำหนดเรื่องมาตรการปกป้อง จึงมีข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการปกป้อง หากมีการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นมากจนก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในได้ 

     มาตรการปกป้องที่กำหนดขึ้น จะเป็นการห้ามนำเข้า กำหนดปริมาณนำเข้า หรือขึ้นอากรขาเข้าในอัตราที่สูงขึ้นก็ได้ เพื่อยุติการนำเข้าหรือลดการนำเข้า มาตรการปกป้องการนำเข้าถือเป็นมาตรการฉุกเฉิน เร่งด่วน และเป็นมาตรการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้     

     การใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น มีข้อแตกต่างกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนที่สำคัญคือ การทุ่มตลาดและการอุดหนุนถือว่าเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม มีการบิดเบือนราคา เอาเปรียบผู้ผลิตสินค้าในประเทศที่นำเข้า ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้จึงต้องตอบโต้โดยการเรียกเก็บอากร เพื่อให้การเอาเปรียบด้านราคาหมดไป แต่กรณีการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามพันธะต้องเปิดตลาดตามกลไกตลาด โดยไม่มีการบิดเบือนราคา หากทำให้ผู้ผลิตภายในได้รับความเสียหาย จำเป็นต้องใช้มาตรการปกป้อง เพื่อให้ผู้ผลิต มีโอกาสมีเวลาปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไป

คำสำคัญ (Tags)#มาตรการปกป้อง

หมายเลขบันทึก: 63901, เขียน: 28 Nov 2006 @ 15:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาตรการปกป้องกับมาตรการปกป้องพิเศษเหมือนกันไม่ค่ะ