R2R คปสอ.สระใคร ปี ๒๕๖๐

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย  คปสอ.สระใคร  นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย  วันที่ 27 กรกฎาคม ปี 2560 ดังนี้

         1.  การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้าน  กลุ่มติดบ้านติดเตียง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  โดยนางศราวัสดี  ยิ่งคงดี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

         2.  การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  โดยนางทัศวรรณ  แสงมณี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

          3.  การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยสื่อโซเชียลในวัยใส  ตำบลคอกช้าง  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  โดยนางสาวมนันยา  ละภูเขียว  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

         4.  ประสิทธิผลของรางจืดแคปซูลต่อการลดระดับสารเคมีกลุ่มเกษตรกร  ตำบลบ้านฝาง  โดยนายสุกฤษณ์  แก้วมณีชัย  แพทย์แผนไทย  หน่วยงานโรงพยาบาลสระใคร

และเตรียมพร้อมส่งรูปเล่ม

         5.  การจัดการขยะติดเชื้อของผู้ป่วยในชุมชน  ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลสระใคร ปี 2560  โดยนายประวัตร์  จันเทพา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

^_,^

บันทึกไว้ช่วยจำ ปี  2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและทีมพี่เลี้ยงงานวิจัย R2R คปสอ.สระใคร ปี 2559  วันที่ 22  มกราคม  2559  และ  3 มีนาคม 2559 ทีมพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ  นักวิจัยที่นำเสนอแนวคิด  หัวข้อการวิจัย  ดังนี้

 1.  PCU รพ. สระใคร โดยนางนารถลัดดา ศรีไสย์ เรื่อง  ผลการพัฒนาเครือข่ายต่อการเข้าถึงของผู้ป่วยจิตเวช อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปี 2558 กำลังดำเนินการ

2.  สำนักสาธารณสุขอำเภอสระใคร โดยนายปกรณ์ชัย  ไก่แก้ว เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเชิงรุกของ อสม. ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  กำลังดำเนินการ

3.  รพ.สต. คอกช้าง โดยนางสาวนฤมล  อุดมเดช เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกรตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  กำลังดำเนินการ

4.  รพ.สต.บ้านฝาง โดยนายสุกฤษณ์  แก้วมณีชัย  เรื่อง  ผลการใช้สเปรย์น้อยหน่าในการกำจัดเหา ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  กำลังดำเนินการ

5.  งานผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลสระใคร  โดยนางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี เรื่อง  ผลการพัฒนา Care giver ต่อการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  กำลังดำเนินการ

6.  รพ.สต. สระใคร โดยนางวิไลพร  บุทธเสน เรื่อง  รูปแบบการติดตามผู้ป่วยขาดนัดในคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต. สระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

7.   งานแพทย์แผนไทย   โรงพยาบาลสระใคร  โดยนางสาววรรณิตา  โปตะวัฒน์ เรื่อง ผ้าก็อซสมุนไพรลดอาการปวดเข่า อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

8.  องค์กรแพทย์   โรงพยาบาลสระใคร  โดย นายแพทย์อลงกฏ  ดอนละ  เรื่อง ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสระใคร  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

^_,^บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่าย R2R หนองคายความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มี R2R ตั้งหลายเรื่องที่น่าสนใจ

มาเชียร์การทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

น้อง ๆ ขยันมากค่ะ  ขอบคุณกำลังใจจาก อ.ขจิต นะคะ  ^_,^