ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ


Cyber Criminologist
Username
poramez.k
สมาชิกเลขที่
211182
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ

นักอาชญาวิทยา นักกฎหมายเทคโนโลยี และวุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

 

การศึกษา

- ปริญญาเอก อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   เป็นผู้สำเร็จปริญญาเอกด้วยคะแนนสูงสุดประจำปีการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์คะแนนเต็มเอกฉันท์ ระดับดีมาก ด้านอาชญากรรมไซเบอร์และทฤษฎีเกม

  

- ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

   โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     (กำลังศึกษา)

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

-สมาชิกวิสามัญเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูงสุดระดับ วุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (คนที่ 88 ของประเทศไทย) จากสภาวิศวกร

 

ประกาศนียบัตร
- Religion, Conflict and Peace, มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด

- Financial Market, มหาวิทยาลัย เยลล์ (ได้รับทุนจาก coursera ผลการเรียน With Honors)

- Intellectual Property, มหาวิทยาลัย เพนซิลวาเนีย 
- Welcome to Game Theory, มหาวิทยาลัยแห่งโตเกียว 
- Bitcoin and Crypto currencies, มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย, เบิร์กเลย์
- Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure, สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) 
- Policy and Regulation in ICT Development for Mobile and Broadband Diffusion, มหาวิทยาลัยวาเซดะ
- Policy and Regulation Converging Telecommunications Environment, สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
- Telecommunication Policy and Regulation for Competition, สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

- Communications for Effective Public Participation Awarded, สมาคมการมีส่วนร่วมสากล

 

 

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร

- ที่ปรึกษามูลนิธิประชาปลอดภัย

- Expert ศูนย์ศึกษา Cyber crime คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(https://www.chulacriminology.com/center-for-cyber-crimes-study.html) 

- อาจารย์พิเศษ และวิทยากร การเงินดิจิทัล กฎหมายเทคโนโลยี และอาชญากรรมไซเบอร์ ในมหาวิทยาลัย อาทิ 

  • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  • คณะนิติวิทยาศาสตร์ และคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

- วิทยากรรับเชิญบรรยาย Blockchain & Crpto currency, PDPA และอาชญากรรมไซเบอร์ ในหลายสถาบัน อาทิ

  • ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  • วิทยาลัยการตำรวจ (หลักสูตรผู้การ หลักสูตรผู้กำกับ) 
  • คณะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจ (วิชาการ) 
  • สถาบัน IMC  เป็นต้น 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Cyberry Music จำกัด (ค่ายเพลงออนไลน์แห่งแรกของไทย) 

- ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการจัดการและวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีเด็กและเยาวชน ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2561 (รับผิดชอบการรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล)

- ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบวางแนวทางปฏิบัติPDPA ของกรมฯ) พ.ศ. 2565

- คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งชาติ 

- พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ประจำรองประธาน กสทช. 

- รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนงานวิชาการด้านการกากับดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักกิจการกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2553) 

- วิศวกรโทรคมนาคมบริษัทเอกชนไทยและต่างชาติ

 

งานด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร 

- กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ (กสทช.) 

- กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (E - Platform Tax) 

- กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน และรถไฟฟ้า (บีทีเอส) (มูลค่าโครงการรวม 1.37 แสนล้านบาท)

- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) 

- รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ

 

สวิสเซอร์แลนด์ 

- องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กรุง เจนีวา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ผู้แทนไทย ได้รับทุนองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Telecommunity

- Wireless Forum and RFID Ubiquitous ณ เมือง เสินเจิ้น, กันยายน 2548
- Huawei Head Quarter, Research and Development Center
- ดูงาน CEBIT Asia 2007 ที่ เซี่ยงไฮ้ 

ญี่ปุ่น

-เทคโนโลยีการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบติ Fire and Disaster Management Agency of Ministry o fInternal affairs and communications
- NTT DOCOMO R&D Center, Yokosuka Research Park
 มาเลเซีย 

- ผู้แทนไทย ร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลก ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2007 ครั้งที่ 2 (APG2007-2) ณ กรุงกัวลาร์ ลัมเปอร์

นิวซีแลนด์

- ดูงานงานด้าน Internet Gate Way กับ IPstar Gateway ที่เมือง Auckland
- หารือร่วมกับผู้ให้บริการ ISP และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ New Zealand ณ เมือง Christchurch ถึงแนวทางการ เข้าถึงโครงข่ายความเร็วสูงของประชาชน

ออสเตรเลีย

- ศึกษาดูงานหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล ออสเตรเลีย (ACMA) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมด้าน Spectrum, Bidding & Auction ณ กรุง Melbourne

- ศึกษาดูงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของ ออสเตรเลีย (Telstra) เกี่ยวกับการทำตลาด (3G Marketing) โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม ณ เมือง Canberra

- ศึกษาดูงานหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของประเทศออสเตรเลีย Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) เรื่อ competition and consumer regulator ณ กรุง Melbourne

- ศึกษาดูงานที่ Department of Communication, Information Technology and the Arts (DCITA) เรื่อง FTA, Liberalization, Cooperation between regulators and regulators ณ เมือง Canberra

-ศึกษาดูงานด้านอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทโทรคมนาคมของประเทศออสเตรเลียที่TelecommunicationIndustry Ombudsman (TIO) ณ กรุง Melbourne เกี่ยวกับแนวทางการระงับข้อพิพพาทในกิจการโทรคมนาคม

เยอรมนี

-ศึกษาดูงาน The Federal Network Agency (German:Bundesnetzagentur,BNetzA) หน่วยงานกำกับดูแลไฟฟ้า ก๊าซ และโทรคมนาคม

- อบรมกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ศูนย์ฝึกอบรม DETECON Consulting กรุง Bonn
- อบรมหลักสูตร Wholesales and Regulatory Strategies ที่มหาวิทยาลัย Aachen University of Applied Science

อิตาลี่

- ศึกษาดูงานบริษัทไอทีชั้นนำของโลกที่ SAP

สเปน
- ดูงาน World Mobile Congress ที่ บาเซโลน่า

สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- ดูงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท Tango
 เบลเยี่ยม

 - ศึกษางานการบริหารจัดการบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกาหลีใต้ 

- ผู้แทนไทยร่วมประชุม ITU co-operate on ICT development ณ เมือง ปูซาน

ฯลฯ

 

 

ประสบการณ์เป็น คณะทำงาน คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม

-    คณะทำงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช.

-    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำกับการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม (3G) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2548

-    ผู้แทนไทย (กทช.) เข้าร่วมประชุม WP8F กับ ITU รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆ และบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของโลก เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 (3G)

-    ผู้แทนไทย (กทช.)  ร่วมประชุม 12th Joint Technical Committee a Long Border Thailand-Malaysia (รับผิดชอบเจรจาการป้องกันการรบกวนระบบโทรคมนาคมของหน่วยงานความมั่นคง มาเลย์เซีย) 

-    ผู้แทน กทช. ร่วมประชุม Virtual Conference กับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประเด็น Spectrum Management พ.ศ. 2548

-    ผู้แทน กทช. ร่วมประชุม Virtual Conference ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3

-    เลขานุการ คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุและผู้ใช้ความถี่วิทยุ (Spectrum Inventory) ประเทศไทย

-    คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2548)

-    ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2548)

-    อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานด้านการสื่อสารทางแสง (Optical Communications) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-    อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Access Network Equipment สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย

-    ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-    คณะทำงาน ร่วมศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานการใช้งาน RFID ในประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันรหัสสากล ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

-    คณะทำงาน ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โครงการศึกษาแนวทางจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง Wi-Max 

-    คณะทำงาน ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในส่วนคณะทำงานด้านโครงการศึกษาแนวทางจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ RFID  

-    คณะทำงาน ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โครงการศึกษาผลกระทบของการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบดิจิตอล (Digital TV Broadcasting)

 

 

ประสบการณ์การบริหารโครงการวิจัยในฐานะ ประธานกรรมการตรวจและรับมอบงานวิจัยของ สำนักงาน กสทช.

-    ประธานกรรมการฯ โครงการจัดทำแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber security) และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information warfare) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการจากกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง (พ.ศ.2555) 

-    ประธานกรรมการฯ โครงการศึกษาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง สำนักงาน กสทช.  ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานความมั่นคง (พ.ศ.2556) 

-    ประธานกรรมการฯ การศึกษาแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทั้งไทยและต่างประเทศ (พ.ศ. 2557) 

-    ประธานกรรมการฯ การศึกษารวบรวมเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อป้องกันการจารกรรมในต่างประเทศ (พ.ศ. 2557) (มูลค่าโครงการ 3 ล้านบาท)

-    ประธานกรรมการฯ โครงการศึกษาความมั่นคงข้อมูลการเข้ารหัส Encryption ชนิด A5/1 และ A5/2 ในระบบ GSM ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2556)  (สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติด)

-    ประธานกรรมการฯ การศึกษาแนวทางการปฏิบัติภารกิจพิเศษของ กสทช. เมื่อประเทศไทยเกิดภัยพิบัติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2556)

-    ประธานกรรมการฯ โครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2555) 

-    ประธานกรรมการฯ โครงการนำร่องในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. (พ.ศ.2555) 

-    ประธานกรรมการฯ โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับศูนย์บริการทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553) 

-    ประธานกรรมการฯ โครงการศึกษารวบรวมวิธีการออกแบบ โน้ตบุ๊คคนตาบอดเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต  (พ.ศ.2556)

-    ประธานกรรมการฯ การศึกษา วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ในประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2555)

-    ประธานกรรมการฯ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่เป็นตัวกลางในการส่งพลังงานไฟฟ้า (พ.ศ.2556)

-    ประธานกรรมการฯ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยจากการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่เกินกำหนดโดยภาคประชาชน (พ.ศ.2556)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท