ก่อนจะมาเป็น อพ.สธ. มทส.

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก่อนจะมาเป็นโครงการ อพ.สธ. มทส. อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

     วันนี้แวะเข้าไปที่เว็บไซต์ อพ.สธ. มทส. (http://rspg.sut.ac.th/index.ph...)  อ่าน ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ที่มีข้อความว่า... "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยากร ในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริและป่าพันธุกรรมพืชพื้นที่อุทยาน แห่งชาติทับลาน โดยดำเนินการสำรวจพรรณไม้ ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ......."   

      ทำให้นึกถึงว่า เราได้เริ่มเข้าไปร่วมงานกับโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่  จึงไปเปิดดูเอกสารเก่าที่ยังเก็บไว้ ก็พบบันทึกช่วยจำ ที่ได้ประชุมปรึกษาหารือกับ ท่านประธานบริหารโครงการฯ  ดร.พิศิษฐ วรอุไร   อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ วันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ ดังภาพ

    นี่จึงเป็นที่มาของชื่อบันทึกนี้ว่า  "ก่อนจะมาเป็นโครงการ อพ.สธ. มทส."  อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการฯ  นี้  มาแล้วตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘

รายงานข่าวใน มทส.สาร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (0)