อบรมเทคนิคการสอนครู กศน.กรุงเทพมหานคร 2560


กิจกรรมการอบรมครูแบบ Active learning ของ กศน.กรุงเทพมหานคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 4-วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 ผู้เขียนมาที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมัยก่อนจะเรียกว่าสั้นๆว่า สถาบันพัฒนาฯผู้บริหารวัดไร่ขิง

วันนี้มีครูกศน.กทม.จำนวน 100 ท่านจาก 50 สำนักงานกศน.ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นครู กศน.กทม จากสำนักงาน กศน.กทม มาอบรมเรื่องเทคนิคการสอนที่เน้น Active learning ผู้เขียนได้รับเชิญจากท่านรองฯสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.กทม. ให้มาจัดกิจกรรมการสอนแก่ครู หัวข้อการประชุมคือ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ผู้เขียนไม่ได้ใช้การบรรยายแต่ใช้การประชุมแบบปฏิบัติการเพื่อให้ครู กศน.กรุงเทพมหานคร นำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

ตอนครูมาถึงท่านผอ.กศน.กทม.มาเป็นประธานกล่าวเปิดเองท่านรอง ฯสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม เป็นผู้กล่าวรายงาน


ตอนแรกนั้นครูนั่งเป็นแถวแบบชั้นเรียนไม่สมารถจัดชั้นเรียนแบบ Active learning ได้ ผู้เขียนเลยให้ครูจัดเก้าอี้ใหม่เป็นการจัดแบบนั่งพื้นจะได้ทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้น

ผู้เขียนสาธิตการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มใหญ่และการใช้เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน ให้ครูทำกิจกรรมแต่ยังไม่ได้สรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างใช้การวาดรูปแล้วให้ครูนำมาแต่งเรื่องเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อได้เรื่องเกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียงแล้ว เอามาทำเป็นบทละครแสดงให้เพื่อนดู หลายกลุ่มทำได้ดีมาก มีการให้คะแนนแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนมากในตอนท้ายจะมีรางวัลให้ด้วย

ครูเมื่อเขียนเรื่องจบก่อนเขียนเรื่องได้วาดภาพก่อนเป็นเทคนิคการสอนแบบรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งมีรายละเียดจำนวนมากเช่น

1. Group Process/Group Activity/Group Dynamics

1.1 เกม

1.2 บทบาทสมมุติ

1.3 กรณีตัวอย่าง

1.4 การอภิปรายกลุ่ม

2.Cooperative Learning

2.1 การเล่าเรื่องรอบวง (Round robin)

2.2 มุมสนทนา (Corners)

2.3 คู่ตรวจ สอบ (Pairs Check)

2.4 คู่คิด (Think-Pair Share)

2.5 ปริศนาความคิด (Jigsaw)

2.6 กลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op)

2.7 การร่วมมือกันแข่งขัน (The Games Tournament)

2.8 ร่วมกันคิด (Numbered Headed Together)

3.  Constructivism

 3.1 The Interaction Teaching Approach

 3.2 The Generative Learning Model

 3.3 The Constructivist Learning Model

  3.4 Cooperative Learning

ONIE MODEL ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบตามปรัชญา “คิดเป็น” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กำหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ (O: Orientation)

ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ (N: New ways of learning)

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ (I: Implementation)

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้ (E: Evaluation)

เทคนิคการเรียนรู้ที่ต้องฝึกทักษะการปฏิบติของครู ทั้ง 3 วันมีดังนี้

1.เทคนิคกระบวนการสอนแบบกลุ่มใหญ่

2.เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยสอน

3. เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน 

4. เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการสอน ( Media and ICT )

5. เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง

6. วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กลุ่มสัมพันธ์

7. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

8. การจัดการสอนแบบ ONIE ของ กศน

9.การควบคุมชั้นเรียน (Classroom Management)

10.การจัดทำสื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล

ครูแต่ละกลุ่มออกแบบกระบวนการเรียนกาสอนเพื่อนำมาสอนเพื่อนแต่ละกลุ่ม

ครูกลุ่มนี้สาธิตการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน โดยให้ทุกๆคนในการอบรมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนวันที่สองครูสาธิตการสอนเรื่องการทักทายของอาเซียน

ครูสอนเรื่องคณธรรจริยธรรมให้ใช้สื่อ ICT

ครูสอนเรื่องรูปทรงทางคณิตศาสตร์แล้วเอามาประกอบเป็นรูปสัตว์หรือสิ่งของครูใช้สื่อ ICT ในการสอนเรื่องความกตัญญู

ครูนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องการออกกำลังกาย

ครูแข่งขันกันวาดรูปและนำไปสู่การสอนเรื่องป่าชายเลน

กิจกรรมการแสดงละครของครูสาธิตการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม


video การแสดงของครู

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธฺเรื่องการตอนกิ่งไผ่

กิจกรรมโครงงานการลอน้ำหนักของครูโดยใช้เกมการอ่านและกิจกรรมตาราง 9 ช่อง

ตอนเย็นครูซ้อมละครเพื่อนำไปแสดงในกิจกรรมตอนกลางคืน หลายทีมทำได้ดีมาก


ทีมแรกเป็นการเต้นออกแบบท่าเต้นเท่มาก

ทีมนี้ไปเอาผ้าปูโต๊ะมาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจกรรม

ทีมนี้ไปเอาท่าเต้นท่าทางของครูนกเล็กที่สอนเด็กอนุบาลเอามาทำท่าเต้นสนุกมากๆ ดูท่าลิงก็ฮาแล้ว

สองทีมต่อมาเป็นการรำของภาคอีสาน น้องๆรำได้สวยมากแขนอ่อนสมเป็นศิลปะการแสดงของภาคอีสานที่รำสวยและมีความสนุกสนาน เข้าใจคนภาคอีสานที่มีท่ารำที่งดงามมากแค่ท่ารำก็รู้ว่าใครเคยรำมาก่อน

กลุ่มต่อมาเป็นการแสดงละครประกอบท่าเต้น กลุ่มสุดท้ายเป้นลิเกฮูลูของภาคใต้ ทำได้ดีมาก มีพี่เมฆขวัญใจเพื่อนๆที่มาร่วมอบรมด้วย กลุ่ม Chicken dance ที่ซ้อมเป็นกลุ่มสุดท้าย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาไล่ เนื่องจากนำอาหารมากินในห้องประชุม 555 ผู้เขียนไม่ได้กินก็โดนด้วย 555ท่าลิเกฮูลูของพี่เมฆ พริ้วมาก 555

ครูสาธิตการสอนในหลายเรื่องตามเทคนิคการสอนที่ได้เรียนรู้จากการอบรมแล้วออกแบบการสอนเพื่อประยุกต์ใช้กับห้องเรียนของตนเอง และลองมาสอนเพื่อนๆที่มาอบรมว่า กิจกรรมที่ออกแบบการสอนสอดคล้องกับการเรียนรุ็หรือไม่ 

ท่านรองฯสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.กทม. มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน ขอบคุณผู้อ่านด้วยครับที่เข้ามาอ่าน...
ความเห็น (10)

อนุโมทนากับหนังสือของอาจารย์ด้วยนะครับ

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาให้พลังใจ

-ช่วงนี้งานเข้ามามากมาย

-มีเรื่องทีอยากเล่าหลายเรื่อง

-ถูกห้ามออกนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-เพื่อเร่งดำเนินงานโครงการฯ

-มีหลายข้อที่ไม่ชัดแจ้งนักกับนโยบาย..

-หนัก..อยู่ครับ..

-สู้ๆ สั้นๆ แต่ได้พลังบางอย่างครับ..


ขอบคุณคุณคุณ พ แจ่มจำรัส มากครับ

สาธุๆๆครับ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานครับ

ขอบคุณคุณเพชร

เห็นข่าวน้ำท่วมมากเลย

แถวบ้านโดนน้ำท่วมไหมครับ

ขอบคุณมากๆที่แวะมาอ่าน

ตามมา อ่านบทความและส่งกำลังใจ ให้น้องค่ะ

ขอบคุณพี่ดร.เปิ้ลมากๆครับ

เยี่ยม ๆ ๆ ๆ ๆ

และยินดีกับหนังสือเล่มใหม่นะคะ ตั้งตารอโดยพลัน วางขายที่ไหนบ้างคะ

ขอบคุณคุณหมอธิมากครับ

หนังสือเล่มใหม่กำลังอยู่ในกระบวนการพิมพ์ครับ

งานสร้างคน คนสร้างงาน

ความสุขกับการทำงาน

ชื่นชมคะอาจารย์ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี