3 ก.ค. 2560 ทดลองการทำปุ๋ยชีวภาพ

7.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.30 น. รับประทานอาหาร

7.45 น. ออกเดินทางไปศูนย์

8.45 น. ถึงศูนย์ฝึก

9.30 น. รับฟังวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพเเละลงมือทำ

12.30 น. พักรับประทานอาหาร

13.30 น. ทำปุ๋ยชีวภาพ(ต่อ)

15.00 น. เสร็จสิ้นการทำ

15.20 น. นำปุ๋ยไปเทใส่ต้นไม้

17.45 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)