การบริหารงานวิจัย : ทุนวิจัย innovation hub

ให้ทำเป็นโครงการระยะยาว มีเงินมากพอ มีการจัดการอย่างมืออาชีพ

การบริหารงานวิจัย : ทุนวิจัย innovation hub

ผมเพิ่งรับทราบเรื่อง ทุนวิจัย innovation hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบาย ๔.๐   เมื่อค้นพบรายละเอียด ที่นี่ ก็รู้สึกชื่นชมผู้คิดเสนอให้มีโครงการนี้

แต่ก็เสียดายที่วิธีจัดการโครงการหละหลวมมาก    ผมจึงขอเสนอความเห็นเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการ เพื่อให้เงินที่รัฐใช้ (มาจากภาษีอากรราษฎร) ก่อผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการอย่างแท้จริง ดังนี้

1.          ให้ทำเป็นโครงการระยะยาว มีเงินมากพอ มีการจัดการอย่างมืออาชีพ   หน่วยงานที่ไม่มีทักษะในการจัดการงานวิจัย ไม่ควรได้รับมอบหมายให้จัดการทุนนี้

2.          อย่าทำแบบฉุกละหุกแบบคราวนี้   ที่จะต้องใช้เงิน ๑,๔๐๐ ล้านบาทให้หมดภายใน ๕ เดือน   งานนวัตกรรมเป็นงานต่อเนื่อง และต้องมีการเลือกผลการวิจัยและพัฒนาที่มีเข้าเกณฑ์ TRL – Technology Readiness Level มาดำเนินการต่อเนื่อง อย่างจริงจัง   ต้องรอบคอบ และใช้เวลาเลือก   แต่เมื่อเลือกแล้วต้องสนับสนุนจริงจังต่อเนื่อง

3.          innovation เพื่อประเทศไทย ๔.๐ ทำอยู่ภายใน sector เดียว คืออุดมศึกษา ไม่ได้ผล   ต้องทำร่วมกับภาคการผลิตหรือภาคทำมาหากิน   วิธีการยกงบประมาณให้มหาวิทยาลัย เอาไปดำเนินการจึงน่าสงสัยว่าจะได้ผลจริงหรือไม่   ผมคิดว่า ควรให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ จัดการงานนวัตกรรมโดยตรง เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการ

4.          เมื่อทำไปได้สามปี ต้องมีการประเมิน ทั้งประเมินผลลัพธ์ และประเมินวิธีการจัดการ   

วิจารณ์ พานิช

๑๖ มิ.ย. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)