วันนี้ทำแบบประเมินค่านิยมร่วมของกรม..เห็นด้วยกับค่านิยมและประเด็นความหมายย่อยเกือบทุกตัวของค่านิยมที่กรมได้เสนอมายกเว้นในส่วนที่เป็นค่านิยม"T=teamwork"ที่ได้แตกย่อยประเด็นออกมาเป็นยึดหลักการตัดสินใจตามเสียงส่วนใหญ่