วิทยากรภาษาไทย วิทยากรการสอนภาษาไทย


วิทยากรการสอนภาษาไทย

ประวัติวิทยากร

เฉลิมลาภ ทองอาจ

คุณวุฒิ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2558

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2550

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2548

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

อาจารย์นิเทศก์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิทยากรฝึกอบรมด้านการสอนภาษาไทย การใช้ภาษาไทย และการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ความเชี่ยวชาญของวิทยากร

วิทยากรการพัฒนาหลักสูตร

วิทยากรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิทยากรการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในวิชาภาษาไทย

วิทยากรการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

วิทยากรการพัฒนาการรู้หนังสือ

วิทยากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย

วิทยากรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย

วิทยากรการเขียนเชิงวิชาการและการศิลปะการแต่งคำประพันธ์

วิทยากรการสอนอ่านคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วิทยากรการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

วิทยากรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ active learning

ผลงานทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ

1. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2551. การจัดการเรียนรู้วรรณกรรมปัจจุบันตามทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้:
การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 36 (มีนาคม-มิถุนายน): 163-178.

2. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2551. การจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาโดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (ตุลาคม): 1-14.

3. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2552. การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อสรุปสาระสำคัญ: ทฤษฎีและปฏิบัติ. วารสาร
วิจัยราชภัฏพระนคร
4 (มกราคม): 51-60.

4. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2552. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 (มกราคม-มีนาคม): 107-119.

5. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553. การสอนอย่างมีพลัง: นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองแบบองค์รวม. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 25 (มกราคม-เมษายน): 45-60.

6. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553. โรงเรียนสาธิตที่แท้ : การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 (มกราคม): 71-93.

7. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553. หลักสูตรภาษาไทยที่เน้นผลิตผล : ข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 (1): 9-26.

8. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2554. รูปแบบการสอนการฝึกหัดสืบสอบ: เรียนรู้ภาษาไทยจากการค้นพบ. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 (มิถุนายน-ตุลาคม): 5-17.

9. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2555. การสอนอ่านอย่างเป็นกระบวนการ. วารสารวิชาการ 15 (มกราคม-มีนาคม): 3-9.

10. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2555. ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: การจัดการศึกษาบนบริบทแห่งความท้าทาย. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 (กันยายน): 107-117.

11. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2555. ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40 (กรกฎาคม-ตุลาคม): 261-267.

12. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2556. การเรียนการสอนทางตรง: ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมสู่การสอนภาษาไทย. วารสารวิชาการ 16 (เมษายน-มิถุนายน): 26-35.

13. เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2558. กระบวนการสอนอ่านแจกลูกอย่างเป็นระบบ : กุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหา อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ วารสารวิชาการ 18 (กรกฎาคม - กันยายน): 59-73.


การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 02 218-2360-62

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Chalermlahp@hotmail.co.th

หมายเลขบันทึก: 628499เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2017 19:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤษภาคม 2017 19:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ตามมาเชียร์เลยครับ

ตอนนี้โรงเรียนประถมศึกษาส่วนมากขาดครูภาษาไทยครับ


สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีนะครับ ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจครับ
ได้มีโอกาสเผยแพร่งานเขียนของตนเองเป็นระยะ ก็ถือว่าสมาชิก gotoknow ได้เมตตาให้มีพื้นที่ติดต่อกับโลกภายนอกครับผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท