​​​การฝึกทักษะชีวิต

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การฝึกทักษะชีวิต

ดร. ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต หรือการที่บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ในทางออกที่ดีกรณีเผชิญกับวิกฤติปัญหา

กลยุทธ์การฝึกทักษะชีวิต

1. การตระหนักรับรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
เห็นคุณค่าในตนเอง และคนอื่นในสังคม

2. การรู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถแยกแยะชั่วดี สิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ
รู้วิธีแก้ปัญหา และหาวิธีที่ดีในการแก้ปัญหาให้กับตนเอง

3. การรู้จักจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

โดยใช้หลักพุทธธรรม ทมะ การข่มใจตนเองไว้ได้
ขันติ ความอดทน สมาธิ การมีใจตั้งมั่น มั่นคง
ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

มองโลกในแง่ดี มีไมตรีจิตมิตรภาพ เข้าใจตนเองและ

ผู้อื่นเป็นอย่างดี รู้เขา รู้เรา และเอาใจเขามาใส่ใจเรา


สมรรถนะที่ควรฝึกฝน
1. ทักษะการสื่อสาร
ฉลาดในการพูดจา หรือมีวาทศิลป์

เพราะ การสื่อสารเป็นการถ่ายทอด

เรื่องราวหรือพูดจาพาทีกับผู้อื่น โดยเฉพาะ

เมื่อมีใครมาชักชวนให้เสพยาเสพติดก็ใช้

คำพูดปฏิเสธเชิงสร้างสรรค์ บัวไม่ให้ซ้ำน้ำ

ไม่ให้ขุ่น

2. ทักษะการคิด

การคิดต้องใคร่ครวญให้ดี คิด

วิเคราะห์ คิดรอบด้าน คิดจะทำให้ตนเองและ

ผู้อื่นไม่เดือดร้อน ไม่ทำลาย

สัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน คิดเป็น

มโนสุจริต คิดดีต่อกัน คิดหาทางแก้ปัญหา

และทางออกอย่างสันติวิธี คิดว่าทำอย่างไร

จะไม่ติดยาเสพติด เพราะหลงทางเสียเวลา

หลงติดยาเสียอนาคต

3. ทักษะแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาที่ดี ต้องแก้ปัญหา

โดยสันติวิธี Win Win ไม่สร้างปัญหาเพิ่ม

ลดปัญหาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เจรจา

ไกล่เกลี่ยหาทางออกที่ดีให้จนได้

ใช้หลักอริยสัจ 4 เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

4. ทักษะชีวิต

4.1.การตระหนักรับรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

4.2.การรู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

4.3 การรู้จักจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

โดยใช้หลักพุทธธรรม

4.4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเข้าใจตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างดี

หลักธรรมสำหรับทักษะชีวิต

1. ธรรมมีอุปการะมาก

สติ ระลึกได้เสมอขณะทำขณะพูด ขณะคิด

สัมปชัญญะ รู้ตัวเสมอขณะทำขณะพูดและขณะคิด

3. ธรรมอันทำให้งาม

ขันติ ความอดทน อดกลั้น ข่มใจ

โสรัจจะ สงบเสงี่ยม เจียมตัวเสมอ

อริยสัจ 4

ทุกข์ รู้ปัญหา ตระหนักในปัญหา

สมุทัย รู้สาเหตุปัญหา วิเคราะห์ได้

ว่าปัญหามาจากอะไร

นิโรธ รู้ว่าจะหาวิธีอะไรมาจัดการ

กับปัญหานั้น ๆ ได้อย่างสันติวิธี

มรรค หาวิธีปฏิบัติที่ดีมาเป็น

เครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

5. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใช้ ICT อย่างชาญฉลาด มีจริยธรรมในการใช้
ไม่ให้ร้ายใคร และไม่ล่วงละเมิด ไม่แฮ็กข้อมูลใคร
ไม่ล่วงละเมิดข้อมูลทางเทคโนโลยีคนอื่น


สรุป

ทักษะชีวิต คือความสามารถของ

บุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวใน

สภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อม

สำหรับการปรับตัวในอนาคต ได้แก่บุคคล

สามารถแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้อย่าง

สันติวิธีและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อนและสามารถ

ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข การฝึกทักษะชีวิต

จะต้องตระหนักรับรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
เห็นคุณค่าในตนเอง และคนอื่นในสังคม การรู้จักคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถแยกแยะชั่วดี
สิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำรู้วิธีแก้ปัญหา และหาวิธีที่ดี
ในการแก้ปัญหาให้กับตนเอง การรู้จักจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดของตนเองได้โดยใช้หลักพุทธธรรม ทมะ
การข่มใจตนเองไว้ได้ขันติ ความอดทน สมาธิ การมีใจตั้งมั่น
มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่นมองโลกในแง่ดี มีไมตรีจิตมิตรภาพ เข้าใจตนเอง
และผู้อื่นเป็นอย่างดี รู้เขา รู้เรา และเอาใจเขามาใส่ใจเราบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)