ฉบับที่ ๐๔๗ ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัย​​


ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2560) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน พ.ศ.2560ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2560) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน พ.ศ.2560


ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้ทุน

ทุนประเภทชุดโครงการ

เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบสอดคล้องกับความต้องการเชิงนโยบายของประเทศ และการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) ตามประเด็นการวิจัยที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กำหนดไว้

เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ

เป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาอย่างมีมาตรฐานเชิงวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยมีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือนำเสนอในเวทีวิชาการ ต่าง ๆ

ใช้งบประมาณมากกว่า 400,000 บาทต่อปี

หากเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูง ศจย. จะร่วมดำเนินการกับผู้เสนอโครงการ เพื่อสมัครขอรับทุนไปยังแหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ หรือทุนวิจัยระหว่างประเทศ ตามความเหมาะสม

ทุนประเภทนักวิชาการและบุคคลทั่วไป

เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบสอดคล้องกับความต้องการเชิงนโยบายของประเทศ และการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) ตามประเด็นการวิจัยที่ ศจย.กำหนดไว้

เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ

เป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาอย่างมีมาตรฐานเชิงวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยมีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือ นำเสนอในเวทีวิชาการ ต่าง ๆ

ใช้งบประมาณ ไม่เกิน 400,000 บาท และใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ศจย. : www.trc.or.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (0)