การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM

เรื่องสียงและการเดินทาง

วิทยาศษสตร์ (S)

เทคโนโลยี (T)

วิศวกรรมศาสตร์ (E)

คณิตศาสตร์ (M)

-สามารถอธิบายหลักการเดินทางของเสียงได้

- อธิบายความดังความค่อยของเสียงได้

- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้

- ใช้คอมพิวเตอร์ช้วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

- สร้างแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ

- นำความรู้ เรื่องการวัดและเลขาคณิตไปใช้ในศิลปะการออกแบบ

กระบวนกรออกแบบ

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ครูอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเดินทางของเสียง และกำหนดความต้องการ: ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ประดิษฐ์เครื่องสื่อสารโดยใช้แก้ว

ขั้นที่ 2 การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์หรือสื่อสารโดยใช้แก้ว

ขั้นที่ 3 การวางแผนและการพัฒนา

  1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพ และออกแบบเครื่องมือสื่อสารที่ประดิษฐ์โดยใช้แก้ว
  2. ให้นักเรียนเลือกวัสดุ อุปกรณื และลงมือประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารโดยใช้แก้ว

ขั้นที่ 4 การทดสอบและประเมิน

  1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบการใช้งาน และทดลองเปรียบเทียบการเดินทางของเสียงโดยผ่านตัวกลาง และไม่มีตัวกลางในการเดินทางของเสียง
  2. นักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายผลที่เกิดขึ้น

ขั้นที่ 5 การนำเสนอผลลัพธ์

  1. ให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน
  2. ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์และการเชื่อมโยง หรือการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาวปิยะฉัตร เปิงขุนทด รหัส 59B0101411 เลขที่ 11

นายพิสิฏฐ์ ชลายนนาวิน รหัส 59B0101427 เลขที่ 27

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STEM2ความเห็น (0)