ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

เรื่อง การสร้างแผ่นพับ 3 มิติ เกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ

ตัวชี้วัด

S

T

E

M

-อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของชิ้นงาน

ให้ผู้อื่นเข้าใจ

-อธิบายเกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ

-ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศ

-สร้างแผ่นพับตามกระบวนการ

เทคโนโลยี

-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ออกแบบแผ่นพับ

-นำความรู้เกี่ยวกับการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน

-นำความรู้เรื่องรูปทรง

เรขาคณิตไปใช้ในศิลปะ

การออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1 กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

1). นักเรียนสังเกตดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม่ ความยาว 5 นาที จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ว่ามีธุรกิจใดบ้างที่น่าสนใจ และสร้างรายได้ดีในปัจจุบัน

2) ครูและนักเรียนคิดธุรกิจที่ตนเองสนใจและอยากทำ

3) ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน ว่านักเรียนจะใช้วิธีการอย่างไรให้สินค้าน่าสนใจ และประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นได้ทราบ

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้สรุปร่วมกันว่าจะเลือกธุรกิจใด และให้หาเนื้อหาข้อมูลที่จะนำมาใส่ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

5) นักเรียนศึกษาการใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

6) ครูกำหนดปัญหาให้แต่ละกลุ่มจออกแบบแผ่นพับอย่างไรให้เป็น 3 มิติ และน่าสนใจ และสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างไรให้เกิดความน่าสนใจมากที่สุดจากการใช้แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

7) นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เลือก และรูปแบบการสร้างแผ่นพับ 3 มิติ และให้นักเรียนออกแบบแผ่นพับ 3 มิติ ให้ดึงดูดความสนใจมากที่สุด

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ

8) นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรมาสร้างแผ่นพับและใช้โปรแกรมอะไรออกแบบ

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ

9) ให้นักเรียนนำข้อมูลที่สืบค้นได้ (ข้อมูลธุรกิจ) มาออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10) นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำแผ่นพับที่ออกแบบนั้นให้เป็น 3 มิติ

ขั้นที่ 5 ทดสอบ

11) นำแผ่นพับที่ดิออกมาวางประชาสัมพันธ์จริง

แล้วสังเกตและก็บข้อมูลว่ามีผู้สนใจหยิบแผ่นพับไปมากน้อยเพียงใด

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข

12) นักเรียนสังเกตการณ์และช่วนกันพัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน

ขั้นที่ 7 ประเมินผล

13) ให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีการออกแบบ อธิบายเหตุผลในการเลือกธุรกิจ และการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแผ่นพับ

14) ครูให้นักเรียนประเมินผลงานของเพื่อนแต่ละกลุ่ม ว่ากลุ่มใดสามารถสร้างผลงานที่ดึงดูดความสนใจได้มากที่สุด และมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด

3. สรุปและขยายความรู้

15) ครูนำอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการ ความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์ ที่นำมาใช้ในการสร้างแผ่นพับ 3 มิติเกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ

จัดทำโดย

นางสาวจุฑาทิพย์ หยวกวิ้ง 59B0101405

นางสาวยลดา พาเมือง 59B0101414

ป.บัณฑิต หมู่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEMความเห็น (0)