ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (ครั้งที่ 3)

ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบล ดอนพุทรา อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม


สวัสดีครับ วันนี้ พวกเราจะทุกท่านมาทำความรู้จักกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บุญเติม สระจูม โดยการสัมภาษณ์กันครับ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและยังเปประธานกลุ่มเครือข่ายผักปลอดสารพิษในครัวเรือนอีกด้วย


ภาพผู้ใหญ่บ้าน บุญเติม สระจูม

ประวัติ

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ – สกุล : นายบุญเติม สระจูม

- วันเดือนปีเกิด : วันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2510

- ปัจจุบันอายุ 50 ปี

- เชื้อชาติ : ไทย

- สัญชาติ : ไทย

- นับถือ ศาสนาพุทธ

- อาชีพ เกษตรกร

- ภูมิลำเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนพุทราอำเภอดอน

ครอบครัว

- บิดามารดา : นายประยงค์ สระจูม และ นางสนิท สระจูม

- คู่สมรส : นางปราณี สระจูม

การศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

การทำงาน

1. ประวัติการดำรงตำแหน่งเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 11 มิถุนายนพุทธศักราช 2552 ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า

2. ประวัติการทำงานและสถานะทางสังคม

- เป็นประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

- เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

- เป็นประธานสภาเกษตรตำบลดอนพุทรา

- เป็นเลขาผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นครปฐม

- เป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดนครปฐม


คุณลักษณะของบุคคล

การประพฤติปฏิบัติตน

นายบุญเติม สระจูม เป็นบุคคลอุทิศตนเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือทางราชการและประชาชนมีความขยันพากเพียรไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในกรอบในศีลธรรมมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคีกันโดยปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์

ภาวะผู้นำ

นายบุญเติม สระจูม มีบุคลิกที่โดดเด่นคือเป็นผู้ที่พูดจริงทำจริงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยมีหลักและแนวทางในการเป็นผู้นำที่ดี

แนวคิด

การปลูกผักจริง ๆแล้ว เป็นแนวคิดพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าเกษตรกรเราปลูกผักไม่ได้กินเองเลยปลูกผักฉีดสารเคมีเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งขายตามตลาดคนที่ซื้อบริโภคก็ไม่รู้ว่าเราฉีดสารเคมีพอนำเอาไปรับประทานก็เป็นสารก่อเกิดมะเร็ง แล้วมะเร็งในประเทศไทยในเป็นโรคที่มีจำนวนคนป่วยติดอันดับต้นๆ เลย ตัวผู้ใหญ่เองก็เลยร่วมกับเครือข่ายเกษตรนครปฐมเสริมการปลูกผักปลอดภัยมาประมาณ 20 กว่าปีแล้วของกลุ่มที่เราส่งเสริมทางจังหวัดนครปฐมมี 43 กลุ่มรวม เพราะว่าผู้ใหญ่เล็งเห็นปัญหานี้มานานแล้วทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพของตัวผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเองด้วย

หลักที่นำมาใช้ในการจัดการกลุ่ม

จริง ๆแล้วการส่งเสริมของเราเป็นขั้นๆ ลด ละ เลิก ลดก็คือลดน้อยลงใช้ให้น้อยลง และ เลิกก็คือเลิกไปเลยไม่ใช้เลยต้องค่อยค่อยไปก่อน ตัวอย่างนะอย่างเราเราใช้สารเคมีก็หาอย่างอื่นมาทดแทนสารไล่แมลงแทนที่จะใช้สารเคมีเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นหญ้าหนวดแมวบ้างเป็นสะเดาบ้างเอามาชดเชยแทนยาฆ่าแมลงเพราะเราชดเชยตรงนี้เข้าไปแทน ระบบธรรมชาติก็จะค่อยค่อยกลับคืนมากระบวนการของธรรมชาติก็จะมีแมลงที่กำจัดแมลงเอง ดินก็จะปรับสภาพร ระบบธรรมชาติก็จะพึ่งพาตัวเอง

แนวคิดในงานพัฒนาชุมชน

บริบทของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านของชาวบ้านจะไม่เหมือนกันอย่างที่หมู่ 7 ดอนพุทราของเราเป็นบริบทที่เกษตรกรตื่นเช้าก็ออกกำลังงานรับจ้างส่วนคนแก่ก็อยู่บ้านเราก็จะส่งเสริมชาวบ้านของเราให้เขาปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกตามบริเวณบ้าน ให้เมล็ดและต้นกล้าแก่เขาเช่น ผักที่ทนแล้งให้เขามีกินทีละอย่างสองอย่างแล้วจึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเราไม่เน้นให้ปลูกทีเดียวและหลายอย่างแต่ค่อยค่อยไปทีละอย่างอันนี้กินได้แล้วเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็กลับก็ปลูกผักอื่นเพิ่มไปเรื่อย ๆแต่ก็ต้องดูฤดูกาลด้วยเพราะบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องดินฟ้า อากาศ ฤดูกาลผักบางอย่าง ไม่ถึงหน้าที่ปลูกก็ไม่สามารถปลูกได้


และทั้งหมดนี้ ก็เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่พวกเราได้สรุปประวัติของผู้ใหญ่บุญเติมนะครับ ทุกท่านคงพอรู้จักและเห็นแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านของผู้ใหญ่ไปแล้ว สำหรับครั้งต่อไปพวกเราจะมาเล่าถึงประวัติของกลุ่มเครือข่ายผักปลอดสารพิษกันครับ ว่ามีประวัติและที่มาอย่างไรบ้าง สำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ

(ข้อมูลจากผู้ใหญ่บุญเติม สระจูม)


สวัสดีจ้ะ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 57/41 วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษความเห็น (0)