ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (ครั้งที่ 2)

ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบล ดอนพุทรา อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม


สวัสดีครับ วันนี้ พวกเราจะไปศึกษาบริบทชุมชนของหมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา กันครับ ว่าพื้นที่บริบทของชุมชนนั้นเป็นอย่างไร และชุมชนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง ซึ่งวันนี้ก็ได้ผู้ใหญ่บุญเติม เป็นคนนำพาพวกเราไปครับ ซึ่งวันนี้เราจะทำแผนที่เดินดินกันด้วยครับ


ข้อมูลพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตําบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนพื้นที่หมู่ที่ 7 เป็นพื้นที่ของการทำนา เป็นที่ราบลุ่มที่ใช้ทำประโยชน์ไม่ได้ มีหนองน้ำ พอในช่วงฤดูฝนก็มักจะมีน้ำขัง ทำให้มีปลาขัง พอน้ำลดแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงโคกระบือกันเยอะเลี้ยงไว้ใช้งานเลี้ยงไว้จนแก่เฒ่าแล้วไปจมปลักจมหนองตายแถวบึงหนอง จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านหนองควายเฒ่า

ประชากร: ประชากรมีทั้งสิ้น ประมาณ 5,234 คน มีประชากรหนาแน่นเฉลี่ย 280 คน/ตร.กม

พื้นที่สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ: เป็นที่ดินบางส่วน สภาพโดยทั่วไปพื้นที่ราบเรียบมีคลองชลประทานสายท่าเรือบางพระไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับตำบลบางปลา ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้ ติดกับตำบลห้วยด้วน ตำบลบางหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลห้วยพระ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ทิศเหนือพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ติดกับหมู่ที่ 3 บ้านดอนพุทรา

ทิศใต้พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ติดกับตำบลบ้านหลวง

ทิศตะวันออกพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ติดกับหมู่ที่ 2 บ้านดอนพุทรา

ทิศตะวันตกพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ติดกับหมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนแผนที่รอบนอกหมู่ 7 บ้านหนองควายเฒ่าแผนที่เดินดิน (แผนที่รอบใน) ที่กลุ่มวิจัยได้จัดทำขึ้น


สาธารณูปโภค: จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 980 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,014 หลังคาครัวเรือน

ประเพณีวัฒนธรรม: เป็นแบบสากลทั่วไปของไทย ไม่มีประเพณีและวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน

ภูมิปัญญา: มีภูมิปัญญาในด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษและน้ำหมักชีวภาพของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในหมู่ที่ 7

ปราชญ์ชาวบ้าน: นาย บุญเติม สระจูม

ทุนชุมชน

- ชาวบ้านมีความสามารถในการทำเกษตรทุกครัวเรือน

- มีแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติพอใช้

- มีปราชญ์ชาวบ้านคอยถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตร

สถานที่สำคัญ

ศาลาอเนกประสงค์

ลานตากข้าวเอนกประสงค์

อาชีพ

ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากพื้นที่ในบ้านหนองควายเฒ่าเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกด้วยจึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรรมเป็นจำนวนมากที่สุด

ด้านเศรษฐกิจ

บริบททางเศรษฐกิจชุมชนหนองควายตาย ต.ดอนพุทรา บริบททางเศรษฐกิจ รายได้ของคนในชุมชนนั้นส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตร และ การส่งออกผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาเป็นรายได้จากการทำอาชีพค้าขาย คนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน ภายในพื้นที่มีร้านค้าที่เป็นของคนในชุมชนเท่านั้น ไม่มีร้านสะดวกซื้อ หรือห้างร้านภายในบริเวณตำบล

กลุ่มองค์กรในพื้นที่: กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองควายเฒ่า


การเดินทาง

การคมนาคม 2 เส้นทาง

- ถนนสายอำเภอดอนตูม – นครชัยศรี

- ถนนทุ่งพิชัย-นครชัยศรี


ไทม์ไลน์หมู่บ้าน

ไทม์ไลน์แสดงเหตุการณ์สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคนในชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่าSWOT หมู่บ้าน


และทั้งหมดนี้ก็เป็นบริบทชุมชนของหมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่าที่พวกเราได้ไปลงพื้นที่มาในครั้งนี้ครับ ซึ่งได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บุญเติม และพาไปสำรวจพื้นที่โดยรอบหมู่บ้าน สำหรับครั้งต่อไปพวกเราจะมาเล่าถึงประวัติของผู้นำชุมชนอย่างผู้ใหญ่บุญเติมกันครับ ว่ามีประวัติและการทำงานในงานพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง สำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ

(ข้อมูลจากผู้ใหญ่บุญเติม สระจูม)


สวัสดีครับ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 57/41 วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษความเห็น (0)