บันทึกนี้เกิดจากการได้ไปร่วมฟังงานนำเสนอผลงาน patho-OTOP ของภาควิชาพยาธิ ม.อ. 2 ครั้ง  สิ่งที่ท่านอาจารย์ ปารมี ทองสุกใส หัวหน้าภาควิชาพยาธิ พยายามยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า "พัฒนางาน ต้องเริ่มต้นจากพัฒนาคน" ดิฉันเห็นประจักษ์ ชัดแจ๋ว จากการที่ดิฉันไปร่วมฟังการนำเสนอผลงานพัฒนางาน ของภาควิชา พยาธิ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้....ดิฉันไม่เข้าใจเนื้อหาที่เขาพัฒนากันเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นงานทางเทคนิคการแพทย์ ....แต่ดิฉันไปร่วมฟัง...อย่างตั้งใจ....สิ่งที่สัมผัสได้คือบรรยากาศ.....การร่วมแสดงความคิดเห็นปรัปปรุงงาน(ที่มีชีวิตชีวา)น่ารัก....น่าชม....แม้จะเห็นขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน แหนมเหน็บกันเล็กๆ เนื่องจากประเด็นธรรมชาติของการทำงานร่วมกัน. ..แต่บรรยากาศส่วนใหญ่....เป็นไปในทางสร้างสรรค์.... สู่สิ่งดีกว่า....ดิฉันนึกอยากทำงานวิจัยศึกษาความสำเร็จของภาควิชาพยาธิ...โดย มีสมมติฐานว่า...เป็นผลมาจากมนุษย์มีจิตใจใฝ่ดีอยู่ในตัว บรรยากาศที่ไม่ปิดกั้น เหมาะสมกับการแสดงความคิดเห็น และประเด็นสำคัญคือ การเห็นคุณค่าของกันและกันเป็นแรงผลักสู่ ความสำเร็จ ....นั่นคือ การพัฒนาคน.....โดยแท้....