ความเห็น 102365

จัดการความรู้:พัฒนาคน....พัฒนาองค์กร

สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเชื่อมระหว่างคน งาน และองค์กร ได้ ก็คือ หัวใจของคนทำงาน ที่เป็นเกลียวเหนี่ยวนำให้เกิดการประสานความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน