ความเห็น 101814

จัดการความรู้:พัฒนาคน....พัฒนาองค์กร

เขียนเมื่อ 
  • พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
  • แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
  • ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันนำไปใช้ และร่วมกันรับผิดชอบ
  • ด้วยความระลึกถึงครับผม