KM-HU : ขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์

บอย สหเวช
  วันนี้ ( 23 พ.ย. 49 ) คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร" 

   รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในตอนต้น ในเรื่องของ KM & LO หลังจากบรรยายจบมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น 2 กลุ่ม
และแยกห้อง

    กลุ่มที่ 1 เป็นอาจารย์ รศ.เทียมจันทร์ เป็นวิทยากรกระบวนการ

    กลุ่มที่ 2 เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีผมทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ

    กิจกรรมในวันนี้ผมใช้กระบวนการตาม UKM-8 เป็นการลองวิชาครั้งแรกครับ หลังจากกลับมาจาก UKM-8 แต่ไม่สมบูรณ์เท่า UKM-8 เพราะผมมีเวลาเพียง 2 ชั่วโมง (ความสามารถไม่ถึงด้วยครับ) เป็น KM-Workshop ฉบับเร่งลัดครับ

    ขอขอบคุณคณบดีคณะมนูษยศาสตร์ (รศ.พูนพงษ์ งามเกษม) ที่ให้ผมได้มีโอกาสไปทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการกลุ่ม ขอบคุณอาจารย์เทียมจันทร์ ที่ทำให้ผมได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง KM  ขอบคุณ
คุณพิชญานนท์ (พี่แหม่ม) และทีมงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง หลังเสร็จงานยังได้รับความอนุเคราะห์จากพี่แหม่มขับรถยนต์ส่วนตัวมาส่งผมถึงที่คณะสหเวชศาสตร์ ขอบคุณ คูณรจเรข สายคำ ที่ตูแลผมตั้งแต่จนจนครับ ขอบคุณคุณประธาน สายคำ ที่ช่วยถ่ายรูปผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ครับ

     และขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในครั้งนี้ ที่ทำให้ความฝันผมเป็นจริงคือ ได้แผนที่คนดีในมหาวิทยาลัยนเรศวร
                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                      23 พ.ย. 49
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62455, เขียน: 23 Nov 2006 @ 17:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)