อ่านองค์กรเคออร์ดิคของคุณหมอวิจารณ์ พานิช(ตอนที่ ๑๒)”การจัดการแบบเคออร์ดิคคือการจัดการแบบทีมีฐานความคิดว่า อนาคตไม่แน่นอน” นึกย้อนมาถึงการทำงานในมหาวิทยาลัยฐานะผู้ให้บริการหรือสนับสนุน สิ่งหนึ่งที่ผู้รับบริการต้องการคือได้ตามที่ตกลง หรือมากกว่านั้น บ้างครั้งเราไม่สามารถจัดการให้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้ทุกสถานการณ์คือให้ความรู้และความเข้าใจ การที่จะให้ความรู้และความเข้าใจได้ เราต้องเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของงาน เข้าใจถึงเหตุผลของการออกกฎกติกา ข้อบังคับต่างๆ กฎ ข้อบังคับออกมาส่วนใหญ่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร และระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้