10 คุณลักษณะ 'ครูพันธุ์ใหม่'

ครูพันธุ์ใหม่ที่ใครก็คาดหวัง

      สวัสดีครับ ท่านผู้ที่สนใจทุกท่าน หลังจากที่ฉบับที่แล้วผมมาเล่ากิจกรรมของเพื่อนนักศึกษาทุนที่อุบลให้ฟัง วันนี้ผมไปเจอบทความๆ หนึ่ง จึงอยากมานำเสนอต่อว่าที่คุณครูทุกท่าน อ่านแล้วอย่าลืมสำรวจดูตัวเองด้วยนะครับว่า "เราพร้อมที่จะเป็นครูที่ใครๆ ต่างก็ฝากความหวังไว้แล้วหรือยัง" สู้ต่อไปนะครูพันธุ์ใหม่....เย้.......

10 คุณลักษณะ 'ครูพันธุ์ใหม่'
โดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ท่านคงเคยได้ยินชื่อ "ครูพันธุ์ใหม่" จากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ แม้แต่ ่ในวงการประชุมสัมมนา หลายคนคงพอนึกได้ว่าครูพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นหลังจากมีการปฎิรูป การศึกษาตามนัยแห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 ที่กำหนดว่าระบบ และ กระบวนการผลิตพัฒนาครูจะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ครูที่มีศักยภาพ คุณภาพสมกับเป็น วิชาชีพชั้นสูง จึงได้มีการผลิตครูระบบใหม่เกิดขึ้น ออกแบบหลักสูตรเป็น 5 ปี ซึ่งหลายคน ก็เรียกว่า "ครูห้าปี" เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังคมและใน วงวิชาการต่างคาดหวังว่า "ครูห้าปี" จะเป็นสายเลือดใหม่และผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ ที่จะมากู้วิกฤตศรัทธาในวิชาชีพครู มาเป็นอัศวินม้าขาวในการปฏิรูปการศึกษา จึงมีคำถาม มากมายว่า "ครูพันธุ์ใหม่" หรือ "ครูยุคใหม่" เป็นอย่างไร แตกต่างจากครูยุคก่อนๆ อย่างไรจากการที่ได้รวบรวมแนวคิด การทำวิจัย การประกาศหลักการของประเทศต่างๆ การประชุมสัมมนา รวมทั้งการสำรวจแล้วจัดทำคุณลักษณะครูยุคใหม่ที่คาดหวัง ครูเลือดใหม่- ครูพันธุ์ใหม่ น่าจะมีภาพลักษณ์ คุณลักษณ์ ที่สะท้อนมาจากหลักการ (Principle) 10 ประการ ซึ่งน่าจะใช้เป็นมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูใหม่ - ครูเก่าที่ อยู่ในระหว่างการพัฒนาได้

หลักการที่ 1 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพ ครู มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการแสวงหาความรู้ การสอบ ถาม มีความเข้าใจในโครงสร้างของสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้สอน และสามารถสร้างสรรค์ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เนื้อหาวิชาเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เรียน

หลักการที่ 2 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก รู้จักสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาสังคม และพัฒนาการส่วนบุคคล

หลักการที่ 3 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถสร้างสรรค์โอกาสในการจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน ที่หลากหลายได้

หลักการที่ 4 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจและรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย ในการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะ ในเชิงปฏิบัติ

หลักการที่ 5 : ครูพันธุ์ใหม่ใช้ความเข้าใจในตัวเด็กแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้ทั้ง แรงจูงใจและพฤติกรรมของกลุ่มมาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฎิสัมพันธ์ ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ ในตัวของผู้เรียน

หลังการที่ 6 : ครูพันธุ์ใหม่รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดผล สามารถใช้ กับอากัปกิริยาท่าที รวมทั้งเทคนิควิธีการสื่อความหมายที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักถาม รู้จัก แสวงหาความรู้ ตลอดทั้งรู้จักสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน อย่างสร้างสรรค์

หลักการที่ 7 : ครูพันธุ์ใหม่รู้จักวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ความ ต้องการของชุมชนและเป้าหมายของหลักสูตร

หลักการที่ 8 : ครูพันธุ์ใหม่มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อประเมินสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าผู้เรียนจะ ได้รับการพัฒนาทั้งทางสติปัญญา สังคม และร่างกายอย่างต่อเนื่อง

หลักการที่ 9 : ครูพันธุ์ใหม่จะต้องเป็นนักปฏิบัติการที่มีความถี่ถ้วน รู้จักที่จะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง (นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ในชุมชนการเรียนรู้) พร้อมทั้งหาโอกาสที่จะสร้าง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนให้เกิดขึ้น

หลักการที่ 10 : ครูพันธุ์ใหม่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนขนาดใหญ่ (ชุมชนที่มีเครือข่ายมาก) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก

ขอให้ท่านผู้อ่านได้คิดวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่า "ครูยุคใหม่" ตามหลักการ ที่นำเสนอทั้ง 10 ประการ ว่าตรงกับครูในอุดมคติของท่านหรือไม่แล้วลอง เทียบเคียงกับภาพครูในอดีตที่ท่านรู้จักด้วยว่าเหมือนกันหรือต่างกันในหลักการ ใดบ้าง หากมีข้อคิดเห็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรื่อง "ครูพันธุ์ใหม่" ก็ขอให้ส่ง จดหมายมาที่ "กลุ่มการผลิตและพัฒนาครู" ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้ เพื่อ จะได้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2547 หน้า 7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่ อุบลฯ

คำสำคัญ (Tags)#นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 62326, เขียน: 23 Nov 2006 @ 12:03 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ผมอ่านแล้วนะครับและคิดว่า สิ่งนี้คือครูในอุดมคติซึ่งสังคมคาดหวังมากเกินไป ระวังเจ็บนะครับหากมิตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้

ขณะนี้ช่องว่างระหว่างครูในอุดมคติและครูตามความเป็นจริงในสังคมไทยยังคงห่างกันมากแต่เป็นสิ่งดีแล้วที่เราจะเริ่มและให้ความสำคัญ

สู้ต่อไปนะ ครูพันธุ์ใหม่

ครูพันธ์ใหม่
IP: xxx.8.122.55
เขียนเมื่อ 

เป็นคนที่เรียนครูพัน์ใหม่ค่ะตอนนี้ปี 4 แล้วค่ะเรียนรุ่นแรกเลยค่ะตอนนี้เหนื่อยมากๆค่ะ...จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะ..แต่บางครั้งท้อจังค่ะเด็กสมัยนี้ดื้อจังพอได้เข้าไปสัมผัสงานตอนออกสังเกตุการฯมันมีงานที่นอกเหนือจากการสอนเยอะจังค่ะแล้วยังงี้จะเอาเวลาที่ไหนไปสอนเด็กอ่ะค่ะแต่ก็จะสู้ค่ะ...สู้เพื่อแม่ค่ะ.

หมูอ้วน
IP: xxx.8.122.55
เขียนเมื่อ 
ดิฉันก็เป็นหนึ่งในครูห้าปีค่ะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่มีคนคาดหวังไว้กับพวกเรา แต่เราก็คงไม่สามารถที่จะเป็นได้อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ(แต่ก็จะพยายามนะคะ) และอยากทราบว่าทำไมเวลามีกิจกรรมถึงให้แต่เด็กทุนทำคะ น่าจะให้ทุกคนมีกิจกรรมทำร่วมกันบ้าง บางครั้งลองถามคนที่ไม่ใช่ทุนบ้างก็ได้ว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยหรือเปล่า เราพร้อมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง... 
T
IP: xxx.113.17.175
เขียนเมื่อ 

เราก็เด็กทุนด้วยกัน  แต่ที่มหาวิทยาลัย........มีกิจกรรมน้อยม๊ากมาก และแต่ละกิจกรรมก็ทำร่วมกันทั้งเด็กทุนและเด็กไม่ทุน

เกบ
IP: xxx.158.215.80
เขียนเมื่อ 

แสดงว่า ระบบนี้เองก็ไม่ได้ทำตามใน ข้อ

หลักการที่ 3 และ 5 ที่ว่าเข้าใจผู้เรียน   หรือเปล่าคะ

สาวอุบล
IP: xxx.31.88.247
เขียนเมื่อ 

เราเป็นคนอุบล แต่ไปเรียนทุนครู เอกคณิตที่ กทม. อยากทราบเมื่อกันว่าได้ข่าวการบรรจุอย่างไรบ้าง