กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย และอีกไม่นานความต้องการของผู้สูงอายุและปัญหาทางสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนเกินกว่ากำลังการให้บริการทางสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ยากจนในชนบท


" จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้สูงอายุชาวไทย มีการเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน คาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" โดยจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน มีผู้สูงอายุ 14 ล้านกว่าคน ผลสำรวจล่าสุด มีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียง ต้องพึ่งคนอื่นดูแล ชี้แนวโน้มมีผู้สูงอายุอยู่ลำพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มขึ้น เร่งพัฒนาการดูแลทั้งระบบทั้งการรักษา การชะลอความเสื่อมร่างกาย โดยในปี 2557 ได้ทุ่มงบประมาณ 39 ล้านบาท พัฒนาการตรวจคัดกรองสุขภาพ การดูแลในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุใช้ได้ทั่วประเทศ "


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สังคมผู้สูงอายุ ไทย

ทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สิ้นปี 2557 ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรรวม 64.98 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 10.13 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 15.6% และมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป 6.77 ล้านคน หรือ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ เทียบตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติแล้ว ถือว่าประเทศไทยอยู่ในขั้นของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า


นักกิจกรรมบำบัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยให้ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข โดยการ

1.ส่งเสริมการดูแล การทำกิจวัตรประจำวันอย่างเหมาะสม ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือได้รับการดูแลจากบุคคลใกล้ชิด

2.ให้การประเมิน และให้การบำบัดในด้านการรับรู้ การรับสัมผัส และการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรม

3.ให้คำแนะนำ และดัดแปลงสภาพบ้าน หรือสิ่งแวดล้อม

4.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมยามว่าง มีกิจกรรมที่สนใจ และสามารถใช้ทักษะความสามารถในการทำกิจกรรม

5.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคม ครอบครัว เข้าร่วมอาสาสมัครเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม

6.ส่งเสริมการสร้างคุณภาพทางจิตใจ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี มีกำลังใจและความหวังในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


อ้างอิง

- ไทยรัฐออนไลน์. 2557. ไทยจ่อเข้า 'สังคมผู้สูงอายุ' เต็มตัวปี 68 ล่าสุดกว่า 1 ล้านคนนอนติดเตียง. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560,

จาก http://www.thairath.co.th/content/410946

- โพสต์ทูเดย์. 2558. เสียงเตืนถึงรัฐบาลเร่งรับมือสังคมผู้สูงอายุ. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://thammapakorn.go.th/wp-content/uploads/2015/...

- นิรมล ประถมรัฐ. 2555. กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560, จาก https://www.gotoknow.org/posts/477602

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)