สัมมนาสภานิสิตห้าเทาสัมพันธ์ 2560 : เบญจรัชสโมสร

เป็นอีกโครงการที่ผมไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม งานสัมมนาสภานิสิตห้าเทาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยใช้ชื่อว่า "เบญจรัชสโมสร" โดยผู้เขียนจะสรุปนิยามชื่องานนี้ได้ดังนี้ คำแรกคำว่า "เบญจ" แปลว่า 5 (ห้า) ซึ่งก็เปรียบเสมือน 5 มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม โดยมี มศว (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) มอบู (มหาวิทยาลัยบูรพา) มมส (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มทษ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) คำที่สองคำว่า "รัช" มาจากคำว่า "ราช" คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นสูงสุด สภานิสิตก็เช่นกัน สภานิสิตเป็นองค์กรนิสิตฝ่ายบริหารสูงสุด และคำสุดท้ายคำว่า "สโมสร" คือการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับสัมมนาสภาห้าเทานี้ ผมได้มีส่วนร่วมครั้งแรกเมื่อปี 2557 ในขณะนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาสภานิสิตห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จัดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช(พื้นที่ปฏิบัติการนาดูน) ใกล้กับพระธาตุนาดูน เท่าที่ผู้เขียนจำได้ว่าในงานสัมมนานั้น ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมอาสาร่วมกันที่โรงเรียนบ้านนาฝาย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ส่วนรายละเอียดนั้น ถ้าผู้อ่านสนใจกิจกรรมดังกล่าว พี่พนัส ปรีวาสนา ซึ่งเป็นพี่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เขียนบทความไว้ ที่เกี่ยวข้องกับสภาห้าเทาสัมพันธ์

สภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 มมส
สภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 มมส


ตัวแทนสภานิสิต ปีการศึกษา 2559 ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภาห้าเทา


สำหรับกิจกรรมในงานสัมมนาสภาห้าเทา หลักๆจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารงานในองค์กรนิสิต รวมถึงกิจกรรมนันทนาการที่แฝงไปด้วยความสนุกสนาน และสานสัมพันธ์ระหว่างสภานิสิต 5 มหาวิทยาลัย ทางเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆในพัทยา เช่น Art in Paradise หมู่บ้านวัฒนธรรมไทธานี และ วัดญาณสังวราราม รวมถึงเป็นการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติระหว่างสภานิสิตในเครือเทางามและร่วมกับสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวทั่วไปความเห็น (0)