การการทบทวนและการประเมินผลตนเองของสมาชิกสหกรณ์ จากการใช้บริการสหกรณ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ว่าได้รับความสุขความเจริญ ตามที่สบายใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การการทบทวนและการประเมินผลตนเองของสมาชิกสหกรณ์ จากการใช้บริการสหกรณ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ว่าได้รับความสุขความเจริญ ตามที่สบายใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
เมื่อมองสหกรณ์ตามปรัชญาของการสหกรณ์ ช่วยตน ช่วยกัน (เขียนตามแบบโบราณ) หรือ ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (เขียนแบบปรุงแต่งให้ไพเราะ) มาจาก self help mutual help เหมือนกัน

ตัวสหกรณ์จึงเป็นเพียงศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิก (member service center) ด้วยในทางสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์ และผู้ใช้บริการสหกรณ์ในคนเดียวกัน (co – owner , co customer)

กิจการต่าง ๆ ในสหกรณ์ที่ถูกที่ควร จึงสร้างทำขึ้นเพื่อการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ หรือใช้คำตามสมัยนิยม ว่า ตามที่สมาชิกสหกรณ์สบายใจ ในทางสร้างสรรค์ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อความสุขร่วมกันของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมมือร่วมใจกัน

ตัวสหกรณ์เองจึงไม่ได้ทำธุรกิจกับสมาชิกแต่ประการใด สหกรณ์ให้บริการสมาชิก แต่กระทำธุรกิจเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกินพอเพียง ในทางสหกรณ์จะคิดถึงสมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์) เป็นสำคัญ

บริการที่พอจะเห็นได้จากสหกรณ์

1. บริการรับเงินส่วนเกินในชีวิตของเพื่อนสมาชิกที่มีจากการอดออมและมีจิตใจเอื้อเฟื้อที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก เพื่อรวบรวมนำเข้ามา ไว้สำหรับแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกที่ขาดเงินในการจะนำไปพัฒนาสร้างสรรค์ ชีวิตครอบครัว

ให้ครอบครัวเพื่อนสมาชิกเหล่านั้น มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข ควรจะเรียกว่า “บริการรับ และแบ่งปัน เพื่อความสุขร่วมกันของสมาชิกอย่างพอเพียง”

(ที่เรียกกันว่า ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจการให้กู้เงิน ในธุรกิจทั่ว ๆ ไป)

2. บริการรวมกันซื้อสินค้ามาแบ่งปันกัน รวมกันซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (economies of scale) การแบ่งปันกันทำที่สหกรณ์โดยมาวางไว้ที่สหกรณ์ หรือกระจายส่งตามคำสั่งซื้อ ด้วยการ โลจิสติกส์ (logistics)

(ที่เรียกกันว่า ธุรกิจจัดหาสินค้า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย)

3. บริการรวมกันเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิต รวมกันเพื่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (economies of scale) จากการรวมกันจำหน่าย โดยเพื่อนสมาชิกผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อผลผลิตของตน และสหกรณ์ให้บริการในการแยกเกรดเพิ่มมูลค่า หรือแปรรูป ผลผลิตให้

(ที่เรียกกันว่า ธุรกิจ รวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์)

4. การให้บริการอื่น ๆ และการให้บริการในการส่งเสริมอาชีพรองแก่สมาชิกสหกรณ์

ดังนั้น การการทบทวนและการประเมินผลตนเองของสมาชิกสหกรณ์ จากการใช้บริการสหกรณ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ
ว่าได้รับความสุขความเจริญ ตามที่สบายใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดพีระพงศ์ วาระเสน KU 40
8 January 2017
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)