การจัดการเรียนรู้การคิดตามหลักพุทธวิธี

                  สังคมยุคปัจจุบันหย่อนด้านคุณธรรมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างมากในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่อเด็กให้มากขึ้นโดยนักเรียนไม่รู้ตัวในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยพุทธวิธีในการคิดของพระพุทธเจ้าจนทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นวิธีการอันประเสริฐล้ำค่ายิ่งไม่ล้าสมัยและวิธีการสร้างคนให้รู้จัก คิด ประกอบด้วยวิธีคิด 4 ประการ ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลความว่า  การทำในใจโดยแยบคาย กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคายคือพิจารณาให้ถึงความจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุ  แยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วยังกุศลธรรมให้เกิดอุบายที่ชอบ มีดังนี้ 1) อุบายมนสิการ   2) ปถมนสิการ  3) การณมนสิการ  4) อุปปาทกมนสิการ   ( ได้ทดลองกับการจัดการเรียนรู้  เรื่องขุนช้าง ขุนแผน ) ( ดร.สุวิทย์  มูลคำ  , ครบเครื่องเรื่องการคิด , 2547 )