พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ว่าการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ติดถนนมาลัยแมน ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เป็นสถานที่แสดงและจัดเก็บโบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรธที่ ๑๓ - ๑๖ หรือ ประมาณ ๑๐๐๐ - ๑๘๐๐ ปีที่ผ่านมา มีการจัดแสดงเรื่องราวของพัฒนาการเมืองโบราณอู่ทอง จัดแสดงศิลปวัตถุ เครื่องประดับ ลูกปัดทองคำ ลูกปัดหินแก้วต่าง ๆ มากมาย แสดงแผ่นภาพพระภิกษุอุ้มบาตร ชึ่งถือเป็นโบราณวัตถุที่ได้รับอิทธิพลอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงเหรียญกษาปณ์โรมัน เหรียญเงินจารึก พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ตลอดจนธรรมจักรศิลาศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ ติดต่อขอข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๕๕๕ ๑๐๔๐