สรุปผลการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

27-28 ก.ย. 2549 ณ ห้องหลังสวน รร.ชุมพรแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ชุมพร

สรุปผล 

         โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ณ  ห้องประชุมโรงแรงชุมพรแกรนด์พาเลซ   ในวันที่ 27 – 28  กันยายน  2549    มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพผลงานสาธารณสุข

        กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   จำนวน   500  คน 

           วิธีการประชุม  ใช้การบรรยาย  การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ 

          ผลการดำเนินงานโครงการ จากการส่งแบบประเมินผลให้ผู้เข้าประชุม  จำนวน  350   ชุด  ได้รับการตอบกลับ    จำนวน   248   ชุด   คิดเป็นร้อยละ  71    ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ร้อยละ  13.3  รองลงมาปฏิบัติงานใน สถานีอนามัย  อำเภอเมือง   และ  อำเภอสวี   ร้อยละ 8.9 และ 8.5  ตามลำดับ  ร้อยละ  31.5  มีตำแหน่งเป็นนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  มากกว่าครึ่งหนึ่ง  เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  73.8) มีอายุเฉลี่ย 40.34  อายุสูงสุด  58 ปี  อายุต่ำสุด  22 ปี  ส่วนใหญ่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี  ร้อยละ 69.4  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  79.8   

         ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมต่อระยะเวลา  สถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก  และอาหารที่จัดงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 2.96, 2.93, 2.99  และ 2.93  ตามลำดับ 

   ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในแต่ละหัวข้อวิชาอยู่ในระดับมาก   มีความคิดเห็นว่าหัวข้อวิชา  ระบบสุขภาพกับภาวะวิกฤต  และทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ปี 2550  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.37  และ 3.29  ตามลำดับ)  และวิพากษ์และเสนอแนะรูปแบบการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ปี 2550  ค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 2.91) ความคิดเห็นต่องานแสดงมุฑิตาจิต อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

         โดยภาพรวมรู้สึกพอใจกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และการจัดงานแสดงมุฑิตาจิต  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  2.98  และ 2.99  ตามลำดับ  และปีต่อไปควรจัดงานในลักษณะนี้อีก  ร้อยละ  100

ข้อเสนอแนะ

        1. ผู้บริหารและคณะทำงานดำเนินงาน
            1.1 จัดประชุมวิชาการทุกปี  โดยกำหนดให้มีระยะเวลาเตรียมงาน  2  เดือน
            1.2 จัดเวทีนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์   และคัดเลือกผลงานดีเด่น 1,2,3 นำเสนอที่ประชุมวิชาการ
            1.3 การแต่งตั้งคณะทำงาน
                  1.3.1 มีศูนย์ประสานงานเพียงหน่วยเดียวเป็นศูนย์กลาง
                  1.3.2 มีการสอบถามความสมัครใจและความถนัดก่อนแต่งตั้ง
                  1.3.3 คำสั่งมีความชัดเจน ในบทบาทหน้าที่
            1.4 การเตรียมข้อมูล  ผู้เกษียณอายุและผู้ลาออก
        2. หัวข้อบรรยายโครงการ
            2.1 การใช้งานระบาดวิทยา  เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานสาธารณสุข
            2.2 มีนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการพัฒนางานสาธารณสุข ในปีหน้า
            2.3 ความก้าวหน้าในสายงานและตำแหน่ง  สวัสดิการและแรงจูงใจในการทำงาน
            2.4 การนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าการพัฒนางานของทั้งระดับ สอ. อำเภอ  และจังหวัด  ความเชื่อมโยงการทำงานของโรงพยาบาลกับสถานีอนามัย
       3. รูปแบบการจัดงาน
           3.1 การนำเสนองานวิจัย  และนวัตกรรม
                  3.1.1 ควรมีการวิพากษ์ที่เพิ่มความรู้แก่ผู้เข้าประชุม
                  3.1.2 รูปแบบและขั้นตอนการนำเสนอควรเป็นสากล  สามารถแข่งขันในเวทีวิชาการของเขตได้
                  3.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์เสนอข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในนวัตกรรมที่นำเสนอ
           3.2 งานแสดงมุฑิตาจิต
                  3.2.1 ควรจัดช่วงเที่ยง
                  3.2.2 ควรจัดหลังการประชุมวิชาการ     และควรจัดวันสุดท้ายของการประชุมเพื่อให้มีผู้ร่วมงานมากขึ้น
                  3.2.3 ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เกษียณก่อน  ส่วนกิจกรรมบันเทิงควรใช้ช่วงหลัง
          3.3 มีรูปแบบให้ผู้ที่มาประชุมเข้าร่วมประชุมด้วยความสมัครใจ  และอยู่ตลอดการประชุม
          3.4 ควรมีนันทนาการบ้าง  เพื่อคลายเครียด
     4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
          4.1 เอกสารการประชุม
                 4.1.1  ควรมีสารบัญเพื่อสะดวกในการค้นหา
                 4.1.2 บางเรื่องควรเพิ่มเนื้อหาสาระให้มากขึ้น
          4.2 การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โดยใช้สื่อ  website  สสจ. หรือ weblog  Gotoknow.Org
          4.3 สถานที่จัดงานที่เหมาะสมกับการประชุม
          4.4 เพิ่มโควต้า เจ้าหน้าที่  ให้ได้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น
          4.5 ปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือช่วงการประชุม
          4.6 การตรงต่อเวลา
          4.7 แบบประเมินควรมีให้เลือกตอบ  “ปานกลาง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#ชุมพร#วิชาการสาธารณสุข#สรุปผลการประชุม

หมายเลขบันทึก: 62109, เขียน: 22 Nov 2006 @ 13:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)