​คำนิยม หนังสือ คู่มือครูอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑


คำนิยม

หนังสือ คู่มือครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

...............

ครูมืออาชีพต้องเป็น “ครูเพื่อศิษย์” ลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ ซึ่งเป็นพัฒนาการ ๓ ด้าน เรียงตามลำดับความสำคัญคือ คือ (๑) ด้านคุณลักษณะ (characters) หรืออุปนิสัย (๒) ด้านทักษะ ที่เรียกรวมๆ ว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ด้านวิชาความรู้ หนังสือเล่มนี้คือคู่มือสำหรับครูบรรลุเป้าหมายดังกล่าว


การเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ด้านนั้น เกิดขึ้นในทุกวิชา ทุกสาระการเรียนรู้ โดยเกิดจากการเรียนแบบเน้นการปฏิบัติ หรือลงมือทำ และฝึกทำเป็นทีม ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) หรือ AAR (After Action Review) โดยที่ครูต้องรวมตัวกันเรียนรู้จากประสบการณ์ในห้องเรียน ในกระบวนการที่เรียกว่า PLC (Professional Learning Community) ท่านที่ต้องการศึกษาเรื่อง PLC ในรายละเอียด โปรดอ่านหนังสือ “บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้” ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/14508


ทักษะห้องเรียนสำหรับครูมืออาชีพอีกอย่างหนึ่งคือทักษะประเมินการเรียนรู้ (Embedded Formative Assessment) ของศิษย์ แล้วให้คำแนะนำป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) เพื่อให้ศิษย์ปรับปรุงการเรียนรู้ของตน และฝึกศิษย์ให้ประเมินการเรียนรู้ของตนเองเป็น แล้วปรับปรุงวิธีเรียนรู้ของตนเองเป็น ท่านที่สนใจรายละเอียดอ่านได้จากบันทึกใน บล็อก Gotoknow ชุด “ประเมินเพื่อมอบอำนาจ” ซึ่งอ่านได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประเมินเพื่อมอบอำนาจ


ในกรณีของครูในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล นักเรียนมาจากครอบครัวด้อยโอกาส ผมขอแนะนำยุทธศาสตร์ “คาดหวังสูง สนับสนุนจริงจัง” (High expectation, high support) ซึ่งมีรายละเอียดที่ https://www.gotoknow.org/posts/619876


ผมขออวยพรให้ครูที่ตั้งความคาดหวังสูงให้แก่ตนเอง เพื่อดำเนินไปในเส้นทาง “ครูเพื่อศิษย์มืออาชีพ” ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือเล่มนี้ จงประสบความสุขความเจริญ ทั้งในอาชีพครู ในชีวิตส่วนตัว ขอจงมีความสุขอิ่มเอิบใจจากบุญกิริยาที่ได้บำเพ็ญต่อศิษย์ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด จากการปฏิบัติหน้าที่ครู และขอขอบคุณคุณสมหญิง สายธนู ที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกเผยแพร่


วิจารณ์ พานิช

ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)