ฝึกอ่านคำยาก   รับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา5 และ6ประสบปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่อง เวลาให้ออกมาอ่านหน้าห้องหรือให้อ่านคนเดียวนักเรียนจะไม่อยากออกมาอ่าน เพราะขาดความมั่นใจ ข้าพเจ้าเลยทำแบบฝึกอ่านคำยากคือเลือกคำในบทเรียนในหนังสือภาษาไทยที่ครูคิดว่ายากนั้นมาให้มากที่สุด จากนั้นครูก็นำมาพิมพ์แล้วก็จัดทำเป็นหนังสือฝึกอ่านคำยากแจกนักเรียนในชั้นทุกคน แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านในเวลาที่ว่าง อ่านที่บ้านให้ผู้ปกครองฟัง จากนั้นครูนำคำยากเหล่านั้นมาทำเป็นบัตรคำอีเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนอ่านในชั่วโมงโฮมรูมตอนเช้าทุกวันโดยครูจะตั้งนักเรียนสองคนทำหน้าที่คอยเปิดแผ่นซีดีบัตรคำอีเล็กทรอนิกส์ในตอนเช้าทุกวันแล้วในตอนปลายเทอมก็จะมีการสอบอ่านคำยากเหล่านั้นโดยครูจะตั้งเกณฑ์ไว้เช่นจำนวนคำเท่านี้ต้องอ่านให้ผ่าน  80 % จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ ถ้านักเรียนอ่านไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนต้องมาสอบแก้ตัวใหม่จนกว่าจะผ่านเมื่อทำอย่างนี้แล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่านักเรียนร้อยละ90สามารถอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นและนักเรียนกล้าที่จะอ่านคนเดียวให้ครูฟังหรือยืนอ่านให้เพื่อนฟังหน้าห้องมากยิ่งขึ้น