เพื่อนช่วยเพื่อน

 1.ให้นักเรียนจับคู่กันนั่งระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน โดยให้เด็กเก่งเลือกว่าจะเลือกช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนคนไหน 2.ครูสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักรักกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และค่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำคัญต้องสามัคคีกัน 3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนให้เด็กเก่งคอยช่วยเหลือและคอยแนะนำเด็กอ่อน โดยมีข้อแม้ว่างานต้องเสร็จ ถ้างานไม่เสร็จจะทำโทษทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน 4.ถ้าผลการทดสอบเด็กที่เรียนอ่อนมีคะแนนดีครูจะมีรางวัลให้ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน 5.ถ้าคู่ไหนคะแนนต่ำลงครูจะหักคะแนนทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน