​ย่ออภิธรรมพุทธ 5

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ข้อคิด

โลกแห่งสมมติธรรม

1.จริยพุทธแง่สมมติและปรมัตถ์ อภิธรรมว่า...ความจริงปรมัตถ์เป็นโลกแห่งความเป็นจริงความสว่าง แต่ความจริงสมมติเป็นโลกแห่งมายาภาพความมืดบอดนี่คือการจัดชั้นที่เกิดปัญหา ก. เพราะในพระสูตรจัดสองความจริงนี้คนละด้านและจริงเท่ากัน...นอกจากนั้นความจริงสองด้านนี้มีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกันในระบบจริยศาสตร์ของพุทธศาสนา. ( น. 77 )

ข.การยอมรับความจริงเท่ากัน แต่ดูเหมือนอภิธรรมละเลยโลกียะไป

2.อะไรจริงกว่าอะไร

แง่ปรมัตถ์ธรรม เช่น นายกอทอนลงไปจนไม่มีนายกอคือไร้อัตลักษณ์ แต่แง่สมมติธรรมนั้น นายกอทอนลงไปยังมีนายกออยู่คือมีอัตลักษณ์ ฝ่ายอภิธรรมมองเป็นสมมติสัจจะ

3.แง่อภิธรรมสิ่งแยกทอนลงนั้นอธิบายไม่ได้เช่น เรื่อง อนันตริยกรรม ดูเรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู พระเทวทัตและพระองคุลิมาล แม้อภิธรรมอธิบายได้แต่ก็มีคำถามเยอะมาก เช่น พ่อเป็นโจร ลูกเป็นตำรวจไม่รู้จักพ่อยิงพ่อตาย บุญคุณพ่อเลี้ยง คือหมอชีวกที่ถูกทิ้งข้างทางพ่อเลี้ยงนำมาเลี้ยงมีชื่อดังทั่วชมพูทวีป. ( น.98 )

4.อภิธรรมสอนความจริงแบบใด

ตอบ.แบบภาววิทยา ศีล 5 ข้อนั้น 4 ข้อข้างต้นเน้นผู้อื่น ข้อ 5 เน้นตนเองแง่คิดทั้งตัวเราและคนอื่นทอนลงไม่ได้...เพราะถ้าทอนลงไปมากกว่านั้นสิ่งที่ถูกทอนจะสูญเสียคุณสมบัติบางประการไปและการสูญเสียคุณสมบัติที่ว่านั้นไปจะทำให้หลักการของศีลไม่สามารถใช้ได้. ( น. 100 )พุทธจริยศาสตร์จึงไม่เป็นระบบศีลธรรมแบบอัตวิสัย

แง่สมาธิ...พุทธศาสนาเน้นคือสมาธิแบบวิปัสสนา วิปัสสนานั้นโดยใจความคือการพิจารณาไตร่ตรองธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายอันได้แก่ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์และความปราศจากแก่นสารสาระ. ( น. 108 ) โลกตามที่ปรากฏแก่อายตนะของมนุษย์นี้เป็นสนามของพุทธจริยศาสตร์ดั้งเดิม. ( น. 110 )

5.สิ่งที่หายไปในการลดทอน

เช่น น้ำ ลดทอนลงเป็นธาตุพื้นฐานสองตัวคือ ไฮโดรเจนกับออกซิเจน ไม่มีคุณสมบัติเดิมที่น้ำเคยมี

แง่คิด...การหาความจริงทำไมต้องมีบางสิ่งหายไปด้วย นี่คือกฏของธรรมชาติคือเมือใดสิ่งธรรมชาติถูกลดทอนคุณสมบัติดั้งเดิมบางอย่างของมันอาจจะตกหายไป. ( น. 114 )

………………………………..

บรรณานุกรม

สมภาร พรมทา. 2559. พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก. นนทบุรี : บริษัทปัญญ

ฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จำกัด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (2)

สบายดีนะครับท่านอาจารย์

มีเพื่อนขจิตไปอยู่ที่ ม ทักษิณอีกคน ได้พบกันมั้งหรือเปล่าครับ

เขียนเมื่อ 

ยังสบายดีอยู่ครับ อาจารย์โสภณ เปียสนิท

ได้เจอกันแล้วและไปเลี้ยงต้อนรับกันแล้วครับ อาจารย์ขจิตมีงานออกอบรมมากช่วงนี้เจอกันแต่ทางสื่อสารออนไลน์ครับ 55

หวังว่าอาจารย์โสภณยังสบายดีนะครับ ขอบคุณครับ