ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์กับการจัดการศึกษาและการเเนะเเนว และจังหวัดจันทบุรีเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

สวัสดีครับชาว Blog,

<p “=””> วันนี้ผมมาอยู่ที่ จ.จันทบุรี เพื่อมาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์กับการจัดการศึกษาและการเเนะเเนว และจังหวัดจันทบุรี เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ให้กับ ผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว นักเรียน ส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมฟัง

</p> <p “=””>ทั้งนี้ ผมจึงขอเปิด Blog นี้เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ </p> <p “=”“>จีระ หงส์ลดารมภ์
</p>

สรุปโดยทีมงาน Chira Academy

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์กับการจัดการศึกษา

และการแนะแนวเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

กล่าวเปิดโดย

นายธนภณ กิจกาญจน์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

กล่าวถึง แนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่นำไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นภาคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนสำคัญ เพื่อนำสู่การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม การส่งออก การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรมต่าง ๆ เน้นการสร้างให้ประชาชนคนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ให้มาก

สิ่งที่สำคัญคือเมื่อมีวัตถุดิบแล้วควรคิดในเรื่องการแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เสียโอกาส เป็นต้น ได้ยกตัวอย่างสินค้านวัตกรรมที่ญี่ปุ่นนำเปลือกมังคุดเพื่อสามารถนำไปสกัดยาซึ่งมีสารต่อต้านมะเร็งประเด็นคือเราจะขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร แม้ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรอาจช้า แต่ผลตอบแทนอาจมากขึ้น เป็นต้น

สิ่งที่แยกไม่ขาดคือเรื่อง ตลาดต่างประเทศ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยของคนในชาติเป็นสิ่งสำคัญ ประเทศไทยถ้าจะเดินก้าวข้ามขั้น คือจะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเสือ ภายใต้การนำของนายกฯประยุทธ์ที่จะนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แม้เริ่มนับใหม่ทีละก้าวแต่เป็นก้าวที่เป็นไปอย่างมั่นคง

การได้ความร่วมมือกับ ซี.พี.หรือเซ็นทรัล จะทำให้มีคู่ค้า สร้างประเทศจากประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ต้องถามว่าคนในชาติมีความพร้อมเพียงใด

ถ้าวันนี้การศึกษาไม่ดีพอ ประเทศไทยจะไปแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้อย่างไรประเทศไทยมีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะไปต่อสู้กับเวทีโลกหรือไม่ ? เรามีโอกาสแต่จะไขว่ขว้าโอกาสได้อย่างไร ?

วันนี้มีทั้งซี.พี. และเซ็นทรัลมาร่วมด้วย จะทำให้โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมสูง แต่จังหวัดจันทบุรีจะสามารถเป็นเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่ จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่เด่นการเกษตร แต่จะต่อยอดสู่การพัฒนาได้อย่างไร คือต้องการสร้างเป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองทางการศึกษา เป็นเมืองที่อยู่อาศัย

ได้ยกตัวอย่างเรื่องเคยมีแนวทางนโยบายรัฐบาลมีเรื่อง รถไฟจากมาบตาพุดไปจังหวัดตราดเพื่อต่อยอดทางการขนส่งและทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวผ่านทางทะเล

การนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจากซี.พี.และเซ็นทรัล มาช่วยพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และให้รุ่นน้องมีการต่อยอด

บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์กับการจัดการศึกษาและการแนะแนวเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ในมุมมองของ ดร.จีระ นั้น นักการศึกษาสำคัญที่สุด และมีความยินดีที่จะรับใช้ประเทศ

Workshop

ถ้าประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรีจะเดินไปในอนาคตในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ถ้าเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประเทศไทยในแนวจังหวัดจันทบุรีนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความสำคัญอย่างไร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ครูแนะแนว และตัวแทนของภาคเอกชนที่มาในห้องนี้ แบ่งกลุ่มทำ Workshop 5ข้อ

 • เศรษฐกิจ 4.0 กับจังหวัดจันทบุรี คืออะไร การศึกษาจะปรับตัวให้รองรับ 4.0 ได้อย่างไร อธิบาย
 • ครูแนะแนวปัจจุบันมีจุดอ่อน จุดแข็ง อะไรบ้าง ถ้ามีเศรษฐกิจ 4.0 จะลดจุดอ่อนอย่างไร
 • ยกตัวอย่างความสำเร็จและความล้มเหลวของครูแนะแนว อย่างละ 2 เรื่อง พร้อมอธิบายเหตุผลของความสำเร็จและความล้มเหลวนั้น ๆ
 • แนวคิดเรื่อง 3 V จะช่วยเศรษฐกิจ 4.0 ในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างไร มีอะไรคล้ายกันและต่างกัน จะเพิ่มจุดแข็งอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • คุณสมบัติของครูแนะแนวในยุค 4.0 คืออะไร และจะพัฒนาอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

อาจารย์พิชญ์ภูรีจันทรกมล

ดร.จีระ มี 2 อย่างหลัก ๆ

1. จะมีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ได้จริงซึ่งโดยอ้างอิงส่วนใหญ่จะอ้างจากต่างประเทศ

2 R’s

R ที่ 1 คือความจริง จังหวัดจันทบุรี การศึกษา และการนำการศึกษาไปปรับใช้ Thailand 4.0

R ที่ 2 คือ แหลมคม และตรงประเด็น

2. การคิดร่วมกันเพื่อตอบในตัว Workshop

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กล่าวว่าการศึกษาในจังหวัดจันทบุรีต้องเริ่มด้วย Basic ก่อนค่อยกระเด้ง ถ้าไม่มีพื้นฐานอย่าไปกระเด้ง 4.0 ต้องทำพื้นฐานให้แน่นก่อน

4.0 คือ การมีอะไรใหม่ ๆ ในจังหวัดจันทบุรีที่สร้างนวัตกรรม

จังหวัดจันทบุรีมี 4 Sector

1. เกษตรคือ 4.0 ต้องทำวิจัย มีการทำการวิจัยมาร่วมกับครู อาจารย์ เช่นเรื่องการเก็บผลไม้เช่นเปลือกมังคุด

2. ท่องเที่ยว ต้องมี 1. Growth 2. Sustainability ความยั่งยืน ต้องสร้างมาตรฐาน

3. สุขภาพ อนามัย Wellness

4. พลอย , Restaurant และ Start Up ต่าง ๆ

อาจารย์พิชญ์ภูรีจันทรกมล

คิดและตอบโจทย์เก่ง และในวันนี้จะได้อะไรต่อไป ให้นำแนวความคิดไปทำให้คิดถึงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ให้คิดร่วมกัน สร้าง Value Added , Value Creativity , Value Diversity (ความหลากหลายของความคิด ความเก่ง)

ตัวเราทุกคนมีความสำคัญ มีความรู้ มีทักษะชีวิต และทักษะท้องถิ่น

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กล่าวถึงคุณสุวิทย์ได้พูดถึงความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในวันนี้จะทำให้ Diversity การหาความรู้อย่างต่อเนื่องไปปะทะกับความจริงเกิดเป็นปัญญา อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณจักรกฤช

แนวการสอนของ ดร.จีระ เป็นนวัตกรรมตลอดเวลา การเรียนรู้จะมี Workshop ให้ทำเพื่อให้เกิดการจำได้ สิ่งที่สัมผัสอาจารย์คือหลักการที่ ดร.จีระ ให้มาในเรื่องการพัฒนาบุคลากร

ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรมากเพราะเนื่องจากมีระบบที่ดีแต่ถ้าได้คนไม่สอดคล้องกับระบบที่ทำงาน ก็ไม่รู้จะพัฒนาไปได้อย่างไร เน้นให้พัฒนาต่อยอดตลอดเวลา

การสร้างนวัตกรรมจะสร้างได้อย่างไร

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ประเด็นคือการสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจ สิ่งที่อยากฝากไว้คือ

1. ให้สำรวจตัวเองว่าวันนี้มีอะไรในตัวของคุณ

2. อย่าทำงานคนเดียว ถ้าไม่เก่งอะไรให้นำคนเก่งมาร่วมกันคิดความหลากหลายจะทำให้ความเป็นเลิศเกิดขึ้น

3. มีกระบวนการเรียนรู้ อย่าลอก คิด

4. จบแล้วเดินต่อ ให้เอาชนะอุปสรรค

นวัตกรรมทางสังคม สร้างได้อย่างไร ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าเท่านั้น

Quotation

Michael Hammer The world is changing very fast and unpredictable”

การศึกษาในจังหวัดจันทบุรีต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เปลี่ยนแปลงแล้วยั่งยืนได้จริงหรือไม่

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา “คน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร”

ประเทศไทยเน้นอะไร

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ “ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ไม่ใช่เงิน สิ่งของหรือเครื่องจักร

แต่เป็นคน เช่น สิงคโปร์ หรืออิสราเอล”

Antony Robbins “People have unlimited Potential”

มนุษย์มีความเป็นเลิศอยู่ข้างใน ไม่ใช่ข้างนอก

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์“Cultivation is necessary but harvesting is more important”

คนที่บริหารตัวเองได้ต้องทำให้คนอื่นเก่ง วัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร

การบริหารคนต้องปลูกและเก็บเกี่ยว เป็นศิลปะที่ยากมาก

Satya Nadella His philosophy of work is “curiosity and thirst for learning.”

คนต้องมีความกระหายในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องให้คนค้นหาตัวเองว่าเรียนไปเพื่ออะไร

สุภาษิตจีน

ปลูกพืชล้มลุก..3-4 เดือน

ปลูกพืชยืนต้น..3-4 ปี

พัฒนาคน..ทั้งชีวิต

การทำงานของคนต้องทำอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง ดังนั้นการทำงานต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรี ประเด็นที่ทำอยู่อาจไม่สำเร็จในวันนี้ ต้องเอาชนะอุปสรรคที่สำคัญตลอดเวลา

2. Learning how to learn : Chira’s Way

 • 4L’s
  • 2R’s
  • 2I’s
  • 3V’s
  • 3L’s
  • C & E
  • C – U – V
  • 8K’s+5K’s
  • 3 Circles
  • HRDS
  • Learn – Share – Care

ทฤษฎี 3 วงกลมคือ คนต้องสร้างแรงจูงใจให้เขา

“ประเทศไทย 4.0” เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

 • เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
 • เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
 • เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services
 • เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
 • เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
 • เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
 • เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services
 • เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
  • กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
  • กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
  • กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
  • กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
  • กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)

ตัวอย่าง คือให้เอาภูมิปัญญาของจังหวัดจันทบุรีมาใช้ เพื่อยก S- Curve ขึ้น

ดังนั้นการเป็น Thailand 4.0 ต้องยกระดับมหาศาล อย่างจันทบุรีเน้นเรื่อง เกษตร ท่องเที่ยว Healthcare ทั้ง 3 สาขานี้ ต้องเน้น Creativity และ Innovation ด้วย

ต้องศึกษาว่าอาชีพในอนาคตของจังหวัดจันทบุรีคืออะไร ศาสตร์ทุกศาสตร์มีศักดิ์ศรีเท่ากัน คุณค่าอยู่ที่คิดเป็น วิเคราะห์เป็นหรือไม่

โมเดล 4.0 อาจจะวิเคราะห์จากแนวทฤษฎี 3 V คือ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่ม2) การสร้างมูลค่าใหม่ และ 3) การสร้างคุณค่าจากการบริหารความหลากหลาย

วันนี้เรามีตัวละครอย่างน้อย 4 กลุ่ม คือ

 • ผู้บริหาร
 • ครูแนะแนว
 • ครูสอนวิชาต่าง ๆ
 • ผู้ทำงานสายสนับสนุนในโรงเรียน

จึงควรทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาเด็กของท่านให้ไปสู่ความเป็นเลิศ โดยผมขอเสนอแนวทาง 2 แนว

ถ้าจะแนะแนวต้องมี Passion ต้องมีเป้าหมายของการมีรายได้สูงในอนาคต ไม่ใช่ทำเพื่อเงิน ต้องมีเป้าหมาย

Chira : 3 P

 • Passion
 • Purpose
 • Meaning

Mark Zuckerberg : 5 P

 • Passion
 • Purpose
 • People
 • Product
 • Partnership

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

สิ่งที่อยากฝากครูแนะแนว

1. กระตุ้นให้เด็กกับนักศึกษาตื่นเต้นกับ Thailand 4.0

2. เลือกความจริง แนะแนวเด็กเพื่ออะไร เพื่อการเรียนและการศึกษาต่อ และเพื่ออาชีพกับในอนาคต

3. ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มรายได้ในอนาคต เพิ่มรายได้อย่างไร คือเพื่อรายได้แบบพอเพียงคือพอประมาณ ไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่ทำให้คนอื่นเดือนร้อน และต้องทำให้ยั่งยืน ทำอย่างไรถึงจะทำงานร่วมกัน แล้วเกิด Harmony

- ทำอย่างไรที่เพิ่มมูลค่า (Value Added)

- คิดสร้างสรรค์ให้เกิดอะไรแปลกใหม่ ไปต่อยอดอะไรได้บ้าง (Value Creation)

- การร่วมกันคิด (Value Diversity)

4. เมื่อเกิดความยั่งยืนแล้วจะมีเครื่องมืออะไรต่อยอดได้ เช่น อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม

Workshop

 • เศรษฐกิจ 4.0 กับจังหวัดจันทบุรี คืออะไร การศึกษาจะปรับตัวให้รองรับ 4.0 ได้อย่างไร อธิบาย
 • ครูแนะแนวปัจจุบันมีจุดอ่อน จุดแข็ง อะไรบ้าง ถ้ามีเศรษฐกิจ 4.0 จะลดจุดอ่อนอย่างไร
 • ยกตัวอย่างความสำเร็จและความล้มเหลวของครูแนะแนว อย่างละ 2 เรื่อง พร้อมอธิบายเหตุผลของความสำเร็จและความล้มเหลวนั้น ๆ
 • แนวคิดเรื่อง 3 V จะช่วยเศรษฐกิจ 4.0 ในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างไร มีอะไรคล้ายกันและต่างกัน จะเพิ่มจุดแข็งอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • คุณสมบัติของครูแนะแนวในยุค 4.0 คืออะไร และจะพัฒนาอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

เริ่มต้นความรู้ทางภาษาไม่ดี ทางเศรษฐกิจ 4.0 คืออะไร คือสิ่งที่สมบูรณ์ ยั่งยืน สู่ความเป็นจริง คืออะไรที่เกี่ยวกับจันทบุรี มีเรื่องเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพอนามัย สมุนไพร ขอเพิ่มการค้าชายแดน

ตัวที่อ่อนคือ ภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก

การศึกษาจะปรับตัวให้รองรับ 4.0

1. ภาษาอังกฤษ

2. การคิดวิเคราะห์ด้านการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศเปลี่ยนจากเคมีมาใช้

3. การต่อยอดงานวิจัย ให้มากขึ้น

ยึดหลักครูทุกคนเป็นครูแนะแนวได้ และแนะแนวเด็กได้ จุดแข็งคือเด็กจะเข้าถึงได้ง่าย เปิดใจและมีอะไรก็เล่าให้ฟัง ครูแนะแนวจะส่งเข้ามหาวิทยาลัย จบ ม.3 ก็ดึงเข้ามหาวิทยาลัยตัวเอง ถ้าไม่มีสายสามัญก็เปิดใจ เศรษฐกิจ 4.0 จะมีชุมนุมเกี่ยวกับอาชีพ จะใช้พัฒนาอาชีพได้อย่างไร เช่นการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ทำเป็น Package ส่งเป็นทักษะของอาชีพในอนาคต นำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องจะดีต่ออนาคต การต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ การส่งถั่วงอกทั่วทั้งตลาดเป็นลักษณะการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่

1. เด็กชอบและอยากเรียนทางด้านไหนและสามารถตอบโจทย์ของนักเรียน

2. เพิ่มความหลากหลายทางการศึกษา ให้มีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น

3. ด้านความล้มเหลว บางครั้งไม่ตอบโจทย์ ไม่มีแรงกระตุ้น

4. ครูแนะแนวขาดการมุ่งไปสู่อาชีพมากขึ้น เราสามารถเติบโตสายอาชีพต่าง ๆ ได้ สามารถเรียนและสนับสนุนไปสู่อาชีพที่สูงขึ้นได้อย่างไร

3 V คือกระบวนการที่เพิ่มให้เกิดนวัตกรรม ส่วนเศรษฐกิจ 4.0 คือนโยบายหรือรูปแบบที่ให้เกิดได้อย่างไร วิธีการคือทำให้ 3 V ขับเคลื่อนไปสู่ 4.0 แต่จะเพิ่มจุดแข็งได้อย่างไร คืออำเภอโป่งน้ำร้อน เช่น สวนลำไย ถ้าให้ความรู้ แนวคิดที่ต่อยอดลำไยให้มีมูลค่า ให้ขณะเรียนลำไยมีมูลค่า นวัตกรรม และต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

รู้แนวทางอาชีพของนักเรียนที่ต้องการปรึกษา มีคุณสมบัติในการวางแผนอย่างไรในการไปสู่อาชีพตรงนั้น

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ทุนแห่งความยั่งยืน กับยั่งยืน คือวิธีคิดในระยะสั้น แต่อยู่รอดในระยะยาว เช่นการใฝ่รู้ตลอดเวลา

ทุนมนุษย์เป็นวิธีการ เช่นอยากมีความสุขในการทำงาน ก็ให้ชอบงานของคุณ แล้วในที่สุดงานจะดีเอง

การจัดอบรมต้องมีการปะทะกันทางปัญญา

3 V เป็นวิธีการคือ Value Added , Value Creativity, Value Diversity มีความคิดที่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 4.0 คือ

1. เราต้องหันมาดูศักยภาพของเราและพึ่งตัวเองมากขึ้น

2. เศรษฐกิจ 4.0 คือวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมต้องอยู่รอด และต้อง Green ด้วย

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

Thailand 4.0 เริ่มจาก 1.0 ,2.0,3.0,4.0

1.0 จากเกษตร ปรับเป็น 4.0 ก็ปรับจากเกษตรดั้งเดิม เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ ปลูกด้วย ขายด้วย สร้างมูลค่าด้วย

2.0 จากอุตสาหกรรมเบา ปรับเป็น 4.0 คือจากสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นสินค้านวัตกรรม

3.0 จากอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ยังเป็นกับดักของประเทศรายได้ต่ำ ปรับเป็น 4.0 คือเปลี่ยนจากสินค้าสู่สินค้าบริการคุณภาพสูง แล้วถ้าเพิ่มต่ออีกก็เป็นบริการคุณภาพสูง

ถ้าเป็นชาวนาก็อยากให้เป็นแบบ Smart Farmer ได้ ให้มีการศึกษาวิจัยมากขึ้นเรื่อย ๆ

แจกกระดาษ

เขียนชื่อ และบอกว่าวันนี้ได้อะไร 4.0 2 เรื่อง และอยากรู้เกี่ยวกับ 4.0 คืออะไร

ความสำเร็จและกรณีศึกษาการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด กับการพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ

คุณโชติกา

ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาส่วนกลาง

เซ็นทรัล แบรนด์ มีส่วนของห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมRestaurant ไปเปิดตัวที่ต่างประเทศเช่น เวียดนาม

Central Restaurant เริ่มทำตั้งแต่ปี 2546 ทำครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดการศึกษาเช่น เด็กบนเขา ทำหลักสูตรการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ และไปรับสมัครเด็กตรงนี้ สร้างโปรแกรมโดยรับเด็กเหล่านี้มาอยู่กรุงเทพฯ ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองและคุณครูเชื่อใจ

การทำทวิภาคีจะสามารถมาร่วมมือกันอย่างไรได้บ้าง

เมื่อสังคมเปลี่ยน วิธีการใช้ชีวิตเปลี่ยน ลูกค้าเปลี่ยน เราจะพัฒนาคนอย่างไร จึงคิดค่านิยมหลัก 5 ประการที่หาคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทำงานร่วมกัน

Innovation – การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

Customer – นึกถึงลูกค้า

Alliance – เคารพความแตกต่าง ทำงานเป็นทีมเพื่อความก้าวหน้ากลุ่ม

Relationship – สร้างพันธมิตรที่ดี

Ethics – มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

มีโครงการไตรภาคี เริ่มจาก ม.ต้นม.ปลายหรือเทียบเท่าปวส. (อนุปริญญา) Management Trainee หรือเติบโตตามความสามารถ

โครงสร้างคณะทำงานทวิภาคี CRG Central Restaurant

1. เซ็นทรัล เลือกโปรโมทคนที่อยู่ข้างในก่อนข้างนอกเสมอ

2. ทำอย่างไรคนไม่จบปริญญาตรีแต่ทำงานได้

3. ดูแลทั้งเครือ และมีเส้นทางเติบโต

4. มีฝ่ายครูแนะแนวฝ่ายวิชาการฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียนครูผู้ฝึกสอน

5. กิจกรรมสานสัมพันธ์กับอาจารย์

ทำไม CRG ถึงประสบความสำเร็จในทวิภาคี

1. ไม่มีสัญญาผูกมัด ทุนที่ใช้ไป ถือเป็นการสร้างโอกาสและตัวเลือกให้น้อง

2. มีวิธีการจัดการที่ดีขึ้น และเร็วขึ้น เริ่มก่อน ทำให้เห็นภาพชัดเจน

3. ทุกคนต้องรับเรื่องแล้วส่งต่อไปส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

4. ทบทวนการทำงานเสมอทุกปี

การแสดงความคิดเห็น

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1. มีการทำงานวิจัยเรื่องเด็กที่ได้รับทวิภาคีกับไม่ได้รับทวิภาคีแตกต่างกันอย่างไร

2. คนที่ทำงานด้าน Restaurant มี Career Path อย่างไร ได้มีการ Retraining และภาษาอย่างไร

3. มีการ Turn Over อย่างไรบ้าง

4.0 ต้องการให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น การเชื่อมโยงทางโลกาภิวัตน์อย่างไร อยากทราบว่าคน

ตอบ จากข้อมูลคนที่ทำงานกับเซ็นทรัลมีประมาณ 50 % ที่เหลือกลับภูมิลำเนา หรือทำธุรกิจอื่นใกล้เคียง ไปฝึก Chef ทำร้านอาหารปริมาณที่ได้กับคุณภาพดีมาก

เด็กที่เรียนทวิภาคีกับไม่เรียนทวิภาคีต่างกันคือ เรื่องการใส่ใจแสวงหาความรู้ มีการฝึกทักษะการทำงาน การเข้าสังคม การพูดกับลูกค้า ฝึกเรื่องของความคิด โอกาสในการที่จะเติบโต เด็กทวิภาคีอาจเติบโตได้ภายใน 1-2 ปี แต่เด็กที่จบใหม่อาจใช้เวลา 3-4 ปี

มี Area Manager ดูแลร้าน KFC ในแต่ละสาขาจะคัดจากคนภายใน และประกอบกับเปิดสาขาจำนวนมาก ดังนั้นโอกาสการเติบโตมีให้ทุกปี

ความสำเร็จและกรณีศึกษาการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีของ CP All กับการพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ

โดยนายฉัตรภิมุข อภินันโชติสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัตน์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กรจะสูญหายตายจากไปกับความรู้เก่า ๆ ด้วย จึงสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนรุ่นเก่าด้วย คนสร้างชื่อเสียงนับเวลาถอยหลังเพื่อออกไปจากระบบ ดังนั้นการศึกษาต้องให้ระบบกับการศึกษากับคนรุ่นใหม่ มีการจัดความร่วมมือกับอาชีวศึกษา ให้ทุนการศึกษา ดูแลการกำหนด Career Path ให้เขามีความสุขและเติบโตไปกับคนของ CP

CP เน้นมากเรื่องการคัดเลือกคน ต้องให้ซินแสดูตัวก่อนว่าใครที่จะมีลักษณะความสามารถตามที่ซินแสดูได้

ทำไม CP All ต้องผลิตคน

- มุ่งไปที่นโยบายภาครัฐ คือจัดการศึกษาอย่างไรให้คนออกมาแล้วมีงานทำ สิ่งที่พบคือ Spec ของสถานประกอบการกับสถานศึกษาไม่สอดคล้องกัน เมื่อผลิตออกมาแล้วกลายเป็นของที่เหลือ ปัญหาการว่างงานจะเกิดขึ้นมาก

- ภายใต้ความร่วมมือมีการจัดการศึกษาแบบไหน

1. ทวิภาคี มีการเอาทรัพยากรบางส่วนของบริษัทเป็นเครื่องมือทางการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีตากสิน มีนักเรียนที่อยู่ในความร่วมมือของ CP All2 ระดับ คือ ปวช. และปวส.

2. การจัดการธุรกิจค้าปลีก คนโดยทั่วไปอาจไม่รู้มาก่อนว่าคืออะไร สิ่งเหล่านี้คืบคลานมาหาบ้านเราทุกวัน การเตรียมคนน้อยมาก บริษัท CP All ทำเรื่องนี้ 30-40 ปี เลยจะนำองค์ความรู้นี้ใส่ไปในการศึกษา

CP มี 3 ส่วน

1. CPF - ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์

2. True Corporation – การสื่อสาร

3. CP All – เป็นกลุ่มธุรกิจการค้าและจัดจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

- มีการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดของ CP All ให้เรียนรู้และปฏิบัติจากของจริง เรียกว่า Work Based Learning คือเรียนรู้จากเครื่องมือ เทคโนโลยี และ Knowhow

- การจัดทุนการศึกษาเพื่อให้ความร่วมมือ

- องค์ความรู้ที่เป็นทฤษฎี เป็นผู้จัด ออกแบบ และสอนให้ด้วย

- การจัดการศึกษาให้ความสำคัญ

- ยุทธศาสตร์หลักคือการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนของบุคคลใน CP

- จะดูแลนักเรียนจนมีความมั่นคงใน CP All

- มีการเขียน Road Map คือท้ายสุดต้องเป็นทายาททางธุรกิจร่วมกับเรา ใช้สิทธิการเป็นเจ้าของ Franchise ร่วมกัน เรียนตั้งแต่พนักงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ และเมื่อถูกทดสอบว่าเป็น DNA แท้จริง จะสามารถมาขอเป็นเจ้าของร้านสาขาได้ 1 ร้านทันที แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนการศึกษา

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

- ทุนที่ให้ถึงระดับปริญญาโท

- ธุรกิจมีระดับผู้จัดการร้าน และผู้ช่วย 2 คน

- คนที่เดินมาสมัครงานเองจะเป็นได้แค่พนักงาน แต่ถ้าทำงานตามเกณฑ์สามารถสอบเลื่อนขั้นได้

- นักเรียนที่เรียนกับโครงการ ฯ แต่ละปีมีการสอบวัดความสามารถทุกปี ผู้ตอบแทนของผู้จัดการ 10,500 -12,000 บาท

- สถานการศึกษาสอนทฤษฎีควบคู่กับ CP All เรียนปฏิบัติรับค่าเรียน 250-300 บาท แต่ถ้าเรียนทฤษฎีก็เรียนตามปกติ

- การฝึกงานในลักษณะเตรียมการเป็นผู้จัดการ สรุปคือ เน้นความสามารถ ทักษะที่สูงขึ้น การให้ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน

ทุนวันที่ 1 ใครประสงค์ที่จะเรียนก็จะเรียนต่อไป ใครไม่ประสงค์ที่เรียนก็อาจเข้าสู่ระบบงาน CP All มีระบบการติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด ใครมีปัญหาอะไรโทรเข้ามา

- 100% จะให้งานนักเรียนทุกคนโครงการข้อมูลนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- การเป็นเจ้าของร้าน การเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับ CP All ต้องมี DNA CP All ด้วย

การแสดงความคิดเห็น

1. การเป็นเจ้าของคนต่างชาติในกรณีที่อยู่ในจังหวัดชายแดนสามารถเป็นเจ้าของได้หรือไม่

ตอบ สงวนสิทธิ์กับในประเทศ

2. การแนะแนวระบบทวิภาคี เน้นการให้ความรู้กับเด็ก ครูแนะแนวไม่สามารถแนะนำได้ลึกซึ้ง ถ้ามีโอกาสอยากให้มีการให้สถานประกอบการเข้าไปให้ความรู้กับนักเรียนกลุ่มนี้ เปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติของผู้ปกครอง

ตอบ ยินดี

3. การเรียน CP All ใช้เวลาเรียนกี่ปี

ตอบ ถ้าจบ ปวส.แล้วใช้เวลา 2 ปี เรียนจริง 1 ปีครึ่ง อีกครึ่งปีเป็นภาคปฏิบัติ

เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ของจันทบุรีตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”

พิธีเปิด และประธานในพิธีแสดงวิสัยทัศน์

โดยนายวิทูรัส ศรีนาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สอดรับกับสภาพภูมิประเทศที่ประกอบด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเลประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถสร้างเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี “ศูนย์กลางการผลิตและค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดจันทบุรี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรลงทุนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในพื้นที่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด 6 ประการ ประกอบด้วย

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

2. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

4.การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน

5.การยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประการนี้จะขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ทุนมนุษย์ในทุกภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรีจำเป็นต้องมีบทบาทอย่างสูงในการขับเคลื่อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีจะให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ทัศนคติ และศักยภาพสามารถตอบโจทย์นโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ที่มุ่งในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังของประเทศไทยเป้าหมายคือ สุขภาพดีทั่วหน้าปี 2000 มีการรณรงค์ใน 4 กระทรวงหลักคือ เกษตร ศึกษา สาธารณสุข มหาดไทย ทำอย่างไรให้สุขภาพประชาชนดีขึ้น

ปี 2016 พบว่ามีโรคร้ายจำนวนมากขึ้น จึงถามว่ากลไกที่ผ่านมาของรัฐทำดีหรือไม่ ที่กล่าวมาคือกลไกทำงานเหนื่อยกันมากทุกคน ทุกคนทำงานหมด

เราจะยกระดับประเทศจาก 1.0 ไปสู่ 4.0 ได้อย่างไร ณ วันนี้เราจะทำอย่างไรต่อไป ในอีก 20 ปีข้างหน้า มาได้ถูกทางหรือไม่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติการ น่าจะมีผู้ปฏิบัติที่ดี ในส่วนกลางจะมีนโยบาย มาตรการต่าง ๆ อย่างไร

เราจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 จะได้อย่างไรบ้าง

การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ของจันทบุรีตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”

โดยศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ทุนมนุษย์ในที่นี้ นอกจากราชการ เอกชน แล้ว ยังหมายถึง การศึกษา ท้องถิ่น ด้วย

เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมนุษย์ 4.0 ได้อย่างไร มี Value Added , Value Creation , Value Diversity เราจะเอาความหลากหลายของจังหวัดไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ S-Curve อย่างไร Middle Income Trap คือทำอะไรแบบเดิม

ถ้าเน้นการทำงานเชิงรุก มี Research เรื่อง Post Harvest Technology คือการรักษาคุณภาพที่อยู่นาน

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ทุกท่านยังคงอยู่ในนโยบาย 4.0 ประเทศไทย 4.0 จะต้องขับเคลื่อนให้ได้ตามนโยบายของประเทศไทย คือคน หรือทุนมนุษย์ดังนั้นคนต้องมีการปรับตัวต้อนรับการเปลี่ยนแปลง คนต้องมีการเตรียมความพร้อม

ทุนมนุษย์ทั้งหมดจะจัดเป็นตัวละคร 4 กลุ่ม มีภาครัฐที่กำหนดนโยบาย

1. ภาครัฐ

2. ประชาชน

เพิ่มรายได้ให้หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งเป็นโจทย์ที่รัฐบาลกำหนดอยู่แล้ว

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

ภาพใหญ่ของ 4.0 จะมีการทำวิจัยใน 5 Sectorเราควรเชิญคณาจารย์ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วย เช่น ม.เกษตร ม.มหิดล ม.จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์

ในอนาคตข้างหน้า คนในกระทรวงศึกษาต้องมีบทบาทใน 4.0 ของเรา เลือกรัฐ วิชาการ นักธุรกิจ ผู้นำท้องถิ่น ถ้าตัวละครเหล่านี้ลด Ego ของตัวเอง และให้มีการแบ่งปันความรู้ และปะทะความรู้ทางปัญญา

คุณจักรกฤช

ความสำคัญของ Thailand 4.0 อยู่ที่ทรัพยากร เราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เราจะบูรณาการอย่างไร เรื่องทุนมนุษย์เป็นวิชาหนึ่งที่อาจารย์จีระพร้อมในการให้ความรู้ในเรื่องนี้เมืองจันทบุรี เน้นเกษตร ท่องเที่ยว สุขภาพ และอัญมณี ทำอย่างไรให้เมืองจันทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีหลักการที่จะทำเรื่อง 3 V ให้ดีขึ้นอย่างไร Value Added, Value Creation, Value Diversity คนไทยมีความสามารถที่เพียงพอแต่ขาดการเชื่อมโยงประสาน วิชาที่สอนในแนวนี้จะทำให้เรากล้าแสดงออกและเป็นคนดีของสังคม

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

ข้าราชการต้องคิดให้ดีว่านโยบายมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง ทั้ง ดร.สุวิทย์ และดร.สมคิด เห็นด้วยเหมือนกันที่ว่าจำเป็นต้องพัฒนาคน ตัวละครหลัก 4 ตัวละคร ต้องเป็นของประเทศ สังคมไทยมี Gap ระหว่างชาวบ้านและข้าราชการ และข้าราชการบางคนถ้าไม่ปรับ Mindset ช่องว่างระหว่างทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรีระหว่างข้าราชการกับประชาชนต้องให้ลดลง

4.0 แม้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ แต่มาจากความจริงของคนไทยคือ เราเก่งอะไร และสะสมอะไรมาควรทำตรงนั้นเป็นฐาน บางครั้งเราไปเอาอุตสาหกรรมที่ไม่มีความสามารถเลย ประเทศไทยไม่มีทุนหรือภูมิปัญญาหรือแก่นได้เลย ครูแนะแนวต้องเป็นคนที่รู้จริงและใฝ่รู้

4 Sector

1. เรื่องเกษตร บางแห่งนำเกษตรไปบวกกับอาหาร ซึ่งเกษตรกับอาหารต้องไปด้วยกัน อย่างน้อยถ้าจันทบุรีเอาสารพิษออกไป ส่วนที่ช่วยได้มากคือเกษตร ให้ภาคเกษตรรู้จักคนภาคเกษตรในกัมพูชา จีน มากขึ้น

2. ท่องเที่ยว ต้องเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

3. Health Tourism

4. Service ต่าง ๆ และ Start Up

ถ้าจะทำธุรกิจอะไรต้องไม่มี Negative Consequence กับสิ่งแวดล้อม ต้องมี Green และต้องมีการคำนวณ มูลค่าเพิ่มที่จะได้รับกับ Sector เหล่านี้

Workshop

 • เศรษฐกิจ 4.0 กับจังหวัดจันทบุรี คืออะไร จะเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดจันทบุรีให้รองรับ 4.0 อย่างไร อธิบาย
 • เรื่องทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรี..ปัจจุบันมีจุดอ่อน จุดแข็ง อะไรบ้าง ถ้ามีเศรษฐกิจ 4.0 จะลดจุดอ่อนอย่างไร และควรจะเสริมจุดแข็งอย่างไร
 • แนวคิดเรื่อง 3 V จะช่วยเศรษฐกิจ 4.0 ในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างไร มีอะไรคล้ายกันและต่างกัน จะเพิ่มจุดแข็งอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • เสนอแนะวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรีที่ได้ผล รองรับโมเดล 4.0

Quotation

Michael Hammer The world is changing very fast and unpredictable”

การศึกษาในจังหวัดจันทบุรีต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เปลี่ยนแปลงแล้วยั่งยืนได้จริงหรือไม่

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา “คน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร”

ประเทศไทยเน้นอะไร

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ “ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ไม่ใช่เงิน สิ่งของหรือเครื่องจักร

แต่เป็นคน เช่น สิงคโปร์ หรืออิสราเอล”

Antony Robbins “People have unlimited Potential”

มนุษย์มีความเป็นเลิศอยู่ข้างใน ไม่ใช่ข้างนอก

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์“Cultivation is necessary but harvesting is more important”

คนที่บริหารตัวเองได้ต้องทำให้คนอื่นเก่ง วัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร

การบริหารคนต้องปลูกและเก็บเกี่ยว เป็นศิลปะที่ยากมาก

Satya Nadella His philosophy of work is “curiosity and thirst for learning.”

คนต้องมีความกระหายในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องให้คนค้นหาตัวเองว่าเรียนไปเพื่ออะไร

สุภาษิตจีน

ปลูกพืชล้มลุก..3-4 เดือน

ปลูกพืชยืนต้น..3-4 ปี

พัฒนาคน..ทั้งชีวิต

การทำงานของคนต้องทำอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง ดังนั้นการทำงานต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรี ประเด็นที่ทำอยู่อาจไม่สำเร็จในวันนี้ ต้องเอาชนะอุปสรรคที่สำคัญตลอดเวลา

Learning how to learn : Chira’s Way

 • 4L’s
  • 2R’s
  • 2I’s
  • 3V’s
  • 3L’s
  • C & E
  • C – U – V
  • 8K’s+5K’s
  • 3 Circles
  • HRDS
  • Learn – Share – Care

ทฤษฎี 3 วงกลมคือ คนต้องสร้างแรงจูงใจให้เขา

“ประเทศไทย 4.0” เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

ตัวอย่าง คือให้เอาภูมิปัญญาของจังหวัดจันทบุรีมาใช้ เพื่อยก S- Curve ขึ้น

ดังนั้นการเป็น Thailand 4.0 ต้องยกระดับมหาศาล อย่างจันทบุรีเน้นเรื่อง เกษตร ท่องเที่ยว Healthcare ทั้ง 3 สาขานี้ ต้องเน้น Creativity และ Innovation ด้วย

ต้องศึกษาว่าอาชีพในอนาคตของจังหวัดจันทบุรีคืออะไร ศาสตร์ทุกศาสตร์มีศักดิ์ศรีเท่ากัน คุณค่าอยู่ที่คิดเป็น วิเคราะห์เป็นหรือไม่

โมเดล 4.0 อาจจะวิเคราะห์จากแนวทฤษฎี 3 V คือ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่ม2) การสร้างมูลค่าใหม่ และ 3) การสร้างคุณค่าจากการบริหารความหลากหลาย

S – Curve ใหม่ คือ อะไร?

1. ต้องปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ นวัตกรรม (Innovation)

2. รัฐบาลแนะนำ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย

ถ้าระบบการศึกษาอ่อนแอ ทุนมนุษย์ก็อ่อนแอ คนที่ออกไปแล้วจากการศึกษา ก็ต้องปลูกอีกหนไม่ใช่ปลูกซ้ำแล้วซ้ำอีก

8 K’s : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Capitalทุนมนุษย์

Intellectual Capital ทุนทางปัญญา

Ethical Capitalทุนทางจริยธรรม

Happiness Capitalทุนแห่งความสุข

Social Capitalทุนทางสังคม

Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน

Digital Capitalทุนทาง IT

Talented Capitalทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติ

5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capitalทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capitalทุนทางความรู้

Innovation Capitalทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capitalทุนทางอารมณ์

CulturalCapitalทุนทางวัฒนธรรม

เอาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ามา

แรงจูงใจในระบบราชการคือแรงจูงใจที่มองไม่เห็นคือการแบ่งปันความสุขระหว่างนายกับลูกน้อง

ทฤษฎี HRDS

ต้องเอาความเป็นเลิศข้างในออกมา

 • Happiness
 • Respect
 • Dignity
 • Sustainability

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พระมหากษัตริย์ผู้ครองหัวใจคนไทยและคนทั้งโลก

ตัวอย่างหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน..สะท้อนบทเรียนเรื่อง “ภาวะผู้นำ” อย่างไร?

 • ภูมิสังคม
 • รู้จริง (เป็นระบบ)
 • เริ่มจากจุดเล็ก ๆ
 • เรียบง่าย (ประโยชน์สูงสุด)
 • ไม่ติดตำรา
 • ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
 • อธรรมปราบอธรรม
 • ขาดทุนคือกำไร
 • ปลูกป่าในใจคน
 • ยึดความถูกต้อง
 • ประโยชน์ส่วนใหญ่
 • องค์รวม
 • บริการที่จุดเดียว
 • มีส่วนร่วม
 • รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
 • เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 • รู้ รัก สามัคคี
 • ระเบิดจากข้างใน
 • พึ่งพาตนเอง
 • ตั้งใจ (ความเพียร)
 • ซี่อสัตย์
 • อ่อนน้อมถ่อมตน
 • พออยู่ พอเพียง (เศรษฐกิจพอเพียง)

บทเรียนจากความจริงของ ดร.จีระ “เรื่องภาวะผู้นำ”

 • Crisis management

การจัดการภาวะวิกฤต

 • Anticipate change

คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงได้

 • Motivate others to be excellent

การกระตุ้นผู้คนสู่ความยอดเยี่ยม

 • Conflict resolution

การแก้ไขความขัดแย้ง

 • Explore opportunities

การสร้างโอกาสแก่ผู้อื่น

 • Rhythm & Speed

รู้จักใช้จังหวะและความรวดเร็ว

 • Edge ( Decisiveness )

กล้าตัดสินใจ

 • Teamwork

ทำงานเป็นทีม

 • Uncertainty Management

การบริหารความไม่แน่นอน

John Kotter ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Leading Change พูดถึง กลยุทธ์ในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน โดยถือเป็นภาระของผู้นำที่จะต้องกระตุ้นองค์การให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • สร้างความรู้สึกถึงตระหนักถึงความจำเป็น สร้างความรู้สึกกระตือรือร้น และเร่งด่วนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Establishing a sense of urgency)
 • การรวมกลุ่มที่มีพลังมากพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Forming a powerful guiding coalition)
 • สร้างวิสัยทัศน์ (Creating a vision)
 • การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ (Communicating the vision)

การเปลี่ยนแปลงต้องมีตัวเร่ง

 • การให้อำนาจ และทำให้คนในองค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ (Empowering others to act on the vision)
 • การวางแผนเพื่อให้เกิดความสำเร็จในระยะสั้น (Planning for and creating short-term wins)
 • ประมวลการปรับปรุงเหล่านี้ให้ครบถ้วน (Consolidating Improvements and Producing Still More Change)
 • ปลูกฝังวิธีใหม่ในองค์การให้คงอยู่ (Institutionalizing new approaches)
  • Emotional Intelligence Mindset
  • Connection Mindset
  • Growth Mindset
  • Performance Mindset

กฎที่สำคัญในชีวิต

1. ค้นหาตัวเอง

2. ทีมเวอร์ก

3. มีวิธีการเรียน เรียนรู้ร่วมกัน

4. สำเร็จแล้วทำอีก ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

หลักที่สำคัญ 4 ข้อ เพื่อทำให้เกิด Growth Mindset กับทีม

Learning how to learn : Chira’s Way

 • 4L’s
 • 2R’s
 • 2I’s
 • 3V’s
 • 3L’s
 • C & E
 • C – U – V
 • Learn – Share – Care
 • 3 ต
 • 3 ต (ใหม่)
  • Reality - มองความจริง
  • Relevance – ตรงประเด็น

2R’s

ทฤษฎี 3 V’s

 • Value Added สร้างมูลค่าเพิ่ม
 • Value Creation สร้างคุณค่าใหม่
 • Value Diversity สร้างคุณค่าจากความหลากหลาย

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

Thailand 4.0 เริ่มจาก 1.0 ,2.0,3.0,4.0

1.0 จากเกษตร ปรับเป็น 4.0 ก็ปรับจากเกษตรดั้งเดิม เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ ปลูกด้วย ขายด้วย สร้างมูลค่าด้วย

2.0 จากอุตสาหกรรมเบา ปรับเป็น 4.0 คือจากสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นสินค้านวัตกรรม

3.0 จากอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ยังเป็นกับดักของประเทศรายได้ต่ำ ปรับเป็น 4.0 คือเปลี่ยนจากสินค้าสู่สินค้าบริการคุณภาพสูง แล้วถ้าเพิ่มต่ออีกก็เป็นบริการคุณภาพสูง

ถ้าเป็นชาวนาก็อยากให้เป็นแบบ Smart Farmer ได้ ให้มีการศึกษาวิจัยมากขึ้นเรื่อย ๆ

ภาวะผู้นำง่ายสุดคือต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และ 3 V คือ Value Added, Value Creation , Value Diversity

นวัตกรรมคือ เอาของใหม่หรือเอาของเดิมมาพัฒนาเป็นอย่างใหม่แล้วนำสู่การไปใช้และตอบโจทย์คือการเป็นประโยชน์กับสังคม และ เชิงพาณิชย์คือเอามาขายได้

Workshop

 • เศรษฐกิจ 4.0 กับจังหวัดจันทบุรี คืออะไร จะเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดจันทบุรีให้รองรับ 4.0 อย่างไร อธิบาย
 • เรื่องทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรี..ปัจจุบันมีจุดอ่อน จุดแข็ง อะไรบ้าง ถ้ามีเศรษฐกิจ 4.0 จะลดจุดอ่อนอย่างไร และควรจะเสริมจุดแข็งอย่างไร
 • แนวคิดเรื่อง 3 V จะช่วยเศรษฐกิจ 4.0 ในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างไร มีอะไรคล้ายกันและต่างกัน จะเพิ่มจุดแข็งอย่างไร ยกตัวอย่าง
 • เสนอแนะวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรีที่ได้ผล รองรับโมเดล 4.0

กลุ่มที่ 1 เศรษฐกิจ 4.0 กับจังหวัดจันทบุรี คืออะไร จะเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดจันทบุรีให้รองรับ 4.0 อย่างไร อธิบาย

การขับเคลื่อน 4.0 ของจังหวัดจันทบุรี คือก่อให้เกิดการขับเคลื่อน สร้างรายได้ และยกระดับให้มีความยั่งยืน จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนว 4.0 ทำอย่างไรให้คนรุ่นเก่าที่ไม่มีโอกาสเผยแพร่ถ่ายทอดภูมิปัญญาและรวมกับแนวคิดรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสโลแกนของจังหวัดจันทบุรีให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข มีการสร้างทีมงานเครือข่ายที่หลากหลายให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ท่องเที่ยว สุขภาพ ไม่แยกส่วนกัน โดยเอา 3 กลุ่มเชื่อมโยงกัน ทำอย่างไรให้เที่ยวและเกิดความปลอดภัยได้ด้วยถ้าหกล้มจะหาสมุนไพรอย่างไร ใช้ IT ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มนี้

การเก็บเกี่ยว จุดเด่นที่สุดของจันทบุรีคือการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ การเลี้ยงกุ้ง สุขภาพที่จันทบุรีให้ความสนใจ งานที่เน้นจึงควรเป็นเกษตรและผลไม้ เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เสนอนวัตกรรมสิ่งต่าง ๆ เช่นขี้ผึ้ง มังคุด รักษาอาการน้ำกัดเท้า เป็นสิ่งที่งานวิจัยร่วมกันทำ แต่รู้ผลผลิตระหว่างการท่องเที่ยวของเรา ทำให้คนจังหวัดจันทบุรีมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน สิ่งทีทำให้ประสบความสำเร็จคือทุนมนุษย์ ทำอย่างไรให้มีจิตใจ เจตคติ และทัศนคติที่ดีอาศัยหน่วยงานการศึกษา และองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมด้วยช่วยกัน

เสนอแนะโดย ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กลุ่ม 1 ตรงประเด็น ถ้ามีการรวมกันทั้ง 3 – 4 กลุ่มแล้วคุณค่าจะสูงขึ้น ทุนมนุษย์ถ้าทำให้ดีและทำอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนร่วมมือกัน และใช้ Diversity อย่างไร

การทำงานแต่ละเรื่องต้องลงทุน ศักยภาพไม่ได้มาจากการศึกษาอย่างเดียว ต้องมาจากที่เรามีโอกาส ความใฝ่รู้ที่เกิดขึ้นในห้องนี้จะสร้างคุณค่า

กลุ่มที่ 2เรื่องทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรี..ปัจจุบันมีจุดอ่อน จุดแข็ง อะไรบ้าง ถ้ามีเศรษฐกิจ 4.0 จะลดจุดอ่อนอย่างไร และควรจะเสริมจุดแข็งอย่างไร

จุดแข็งของทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรีคือ

1. คนมีความสุข พร้อมให้ความร่วมมือ พร้อมแสวงหาความรู้ถ้ามีโอกาส

2. ความรู้ที่เกิดขึ้นด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญามีอยู่แล้ว คนที่ครอบครองอยู่ มีสถานที่ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวมาก

3. คุณภาพชีวิตดี กินอิ่ม นอนอุ่น อยากพัฒนา

จุดอ่อน

1. คนมีความรู้ที่ขาดอยู่ ในเรื่องเทคนิคเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม ในส่วนของ IT ยังขาดอยู่

2. การบริหารจัดการ

3. ความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีองค์กรหรือหน่วยงานเข้ามาจะพร้อมที่จะพัฒนาแข่งขันได้

การลดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง

1. เสริมการวิจัย

2. พัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน อาศัยระบบ IT เพื่อสนับสนุน

3. การจัดความรู้ พัฒนาท่องเที่ยว เกษตร และสุขภาพ การสร้างเครือข่ายต่าง ๆ

4. อาศัยระบบ IT มาพัฒนาช่วยคนในท้องถิ่น อาศัยภาครัฐเข้ามาช่วย

เสนอแนะโดย ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

จุดอ่อนอันนี้เป็นของคนไทยทุกแห่ง เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่เคยชิน ไม่ค่อยใฝ่รู้ จุดแข็งที่บอกคือ กินอิ่ม นอนหลับ สนใจพัฒนาความรู้ที่ดี

กลุ่มที่ 3 แนวคิดเรื่อง 3 V จะช่วยเศรษฐกิจ 4.0 ในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างไร มีอะไรคล้ายกันและต่างกัน จะเพิ่มจุดแข็งอย่างไร ยกตัวอย่าง

แนวคิด 3 V เรื่องคุณค่า ความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่า จะมีเรื่องเกษตรที่เข้มแข็ง เรื่องการท่องเที่ยว เรื่อง Healthcare หมอชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน มีเรื่อง Smart City ที่นำมาช่วย

ความเข้มแข็ง สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดอื่น แต่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว มีสินค้าเกษตร และพลอย ความหลากหลายจะเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากร

การเพิ่มจุดแข็ง

ภาคประชาชนควรพัฒนาความรู้ เป็นแหล่งดูงาน และแหล่งท่องเที่ยว

ภาคราชการ ช่วยให้ประชาชนเข้มแข็งมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ช่วยเรื่องงานวิจัย เน้นการรองรับ และความรู้จริง

ภาคเอกชนช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การกำหนดโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น

แหล่งท่องเที่ยว

เน้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเป็นเรื่องศาสนสถาน มีโบสถ์วัดโรมัน มี จีน ฝรั่ง ไทย มีแหล่งคุ้มวิมาน เป็นจุดชมวิวกี่จุดคนจันทบุรีรู้ แต่นักท่องเที่ยวต่างที่ยังไม่รู้

ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนจำในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวของตัวเอง ต้องมีการเรียนรู้ ไปหลาย ๆ ที่ เอาองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

เสนอแนะโดย ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

งานวิจัย 4.0 ต้องมีระดับ 0 ด้วยคือมีการ Post Harvest และน่าจะมีการทำวิจัยในเรื่องความหลากหลาย ผลไม้ น้ำตก ภูเขา ทะเล แหล่งท่องเที่ยว สร้างให้เกิด Value

กลุ่มที่ 4 เสนอแนะวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ในจังหวัดจันทบุรีที่ได้ผล รองรับโมเดล 4.0

เริ่มต้นการวิเคราะห์จุดแข็งของจันทบุรี คือภาคเกษตร อัญมณี และท่องเที่ยว

สิ่งที่จันทบุรีโดดเด่นใน 3 เรื่องส่วนหนึ่งก็มาจากทุนมนุษย์

การเกษตร – ชาวจันทบุรี มีภูมิปัญญาที่ดี ทำอย่างไรให้ผลไม้ดี แต่ปัญหาอยู่ที่เกษตรยังไม่ได้บริสุทธ์ จึงควรมีการส่งเสริมให้นักวิชาการไปให้ความรู้ในการพัฒนาดินต่าง ๆ หันมาทำเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยมากขึ้น มีการให้ความรู้ในด้านปราชญ์ชาวบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย

อัญมณี – แม้ไม่มีวัตถุดิบมากเนื่องจากนำเข้าจากแอฟริกา แต่มีจุดแข็งคือทุนมนุษย์ที่ผลิตพลอยเป็นที่ยอมรับ เราจะพัฒนาช่างฝีมือโดยถ่ายทอดให้ภูมิปัญญารุ่นหลัง ทำอย่างไรให้การพัฒนาฝีมือส่งต่อไปยังรุ่นหลัง อาจให้มีการการันตีคนจบช่างฝีมือไปทำงานจิวเวอรี่ทั่วโลก

แหล่งท่องเที่ยว – การที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จันทบุรี ทุนทางด้านบริการต้องดีด้วยเช่นกัน เน้นการพัฒนาคนในชุมชนในสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับเขาได้จะทำอย่างไร พัฒนาโดยดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ดี จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากตรงนี้

การเชื่อมโยงในทั้ง 3 ภาค ให้มีการจัดเป็นแพ็คเกจ คือ ได้สุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรที่ดี ได้อัญมณี ได้บริการและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

เสนอแนะโดย ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

การนำเสนอดีแล้วยังมีการถ่ายทอดที่ดีด้วยต้องไปดู Ranking จันทบุรีว่าเด่นอย่างไร ถ้าจะทำเป็น Develop Country

จังหวัดจันทบุรี น่าจะมีตัวเลขที่วัดผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งเหล่านี้คืออะไร คนของเราต้องมีคุณภาพสูงขึ้น ให้มีการทำงานเป็นทีมและสร้าง Network ดีขึ้น

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

เห็นความเป็นคนจันทบุรีที่ล้ำ Thailand 4.0 มีพูดเรื่องการเพิ่มรายได้ และการมีความสุข คนจันทบุรี

1. เป็นคนรักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รักการเรียนรู้แต่มีความคิดเป็นของตัวเอง

2. รู้จักตัวเองรักรากเหง้าตัวเอง รักท้องถิ่น

3. เปิดใจกว้าง มีความสุข

4. คิดถึงเรื่อง Certificate

การนำ Value Creation เป็น Value Diversity คนที่อยู่ในภูมิยุทธศาสตร์อย่างไร พอใจและพอเพียง

มีแหล่งท่องเที่ยวที่เด่นมาก เช่นเชื้อสายเวียดนามในจันทบุรี

กระบวนการที่กระตุ้นสามารถสร้างความเป็นเลิศออกมา ขั้นต่อไปคือความเป็นผู้นำ

คุณธัญกาญจน์

สิ่งที่คิดในวันนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยว่าจันทบุรีเป็นอย่างไร แล้วจะกลับไปติดตัวเราได้เลยเพราะได้ทำ Workshop


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (3)

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อติดตามข่าวโครงการ

http://www.gotoknow.org/posts/620564

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์.

ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อติดตามข่าวโครงการ

https://youtu.be/mULQwZiXh48

ที่มา:รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”. ตอน : ไทยแลนด์ 4.0 กับแนวทางการพัฒนาจันทบุรี 4.0 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.