ดร. พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์

Lecturer / PhD in Buddhist Psychology
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Usernamebhavna4pmc
สมาชิกเลขที่214519
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

" ...เพราะความศรัทธาและเคารพรักในพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจนหมดหัวใจ จึงขอมีส่วนได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ หวังเพียงเพื่อการจรรโลงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดตราบนานเท่านาน แม้นมิได้ชาติกำเนิดบุรุษเพศถือบวชเรียน ปวรณาจักขอทำหน้าที่อุบาสิกาผู้ถึงซึ่งพระรัตนตรัย ขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนา และขอถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะสูงสุดของชีวิต ตลอดไปจนกว่าจะถึงฝั่งพระนิพพาน เทอญ ฯ... "

ชีวิตจะอยู่ได้เช่นไร ถ้าขาดไร้ซึ่งพระธรรม

ชื่อ-นามสกุล :

 • ดร. พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์ - ไทย
 • Dr. Pintong Chatnarat - English


ประวัติการศึกษา : EDUCATION

PhD in Buddhist Psychology, Faculty of Humanities

 • ปริญญาเอก สาขาพุทธจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)
 • Thesis : “Model of Nonviolent Communication through Buddhist Psychology
 • ดุษฎีนิพนธ์ : รูปแบบการสื่อสารอย่างสันติเชิงพุทธจิตวิทยา

MBA (Honors), International Program

 • Major: Management
 • Shinawatra University (SIU)

MA in Language and Communication, International Program

 • Major: English for Business and Technology
 • The National Institute of Development Administration (NIDA)

BA, International Program

 • Major: Business English / Minor: Hotel Management
 • Assumption University (ABAC)

ประสบการณ์ทำงาน : WORK EXPERIENCES

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 • Full-Time Lecturer, International Buddhist Studies College (IBSC) of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วิชาที่สอน : COURSES

 • Sciences and Art of Life (International)
 • Mindfulness-Based Therapy and Counseling (International)
 • Mindfulness-Based Compassion (International)
 • Mindfulness-Based Therapy and Brain (International)
 • Buddhism and Brain (International)
 • Mindfulness and Brain (International)
 • Meditation Therapy (International)
 • Introduction to Buddhist Psychology (International)
 • Nonviolent or Compassionate Communication (International)
 • Buddhist Psychology for Peace
 • Buddhist Psychology of Communication
 • Introduction to Peace Studies
 • Introduction to Research and Statistics
 • MCU-Get Tutorial Courses for Master's and Doctor's Degrees
 • Public Speaking and Presentation Techniques
 • Buddhist Art (International)
 • English for Buddhism
 • English for Vipassanā Bhāvanā
 • Academic Writing in English

การอบรม : TRAINING COURSES

 • Thai Traditional Medicine (แพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรมไทย, เวชกรรมไทย, ผดุงครรภ์ไทย)
 • Certified Mindfulness-Based Therapy and Counseling (MBTC)
 • “Journal Quality Assurance for TCI Base 1”, Academic Affairs, Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)
 • 5 Year-Development Planning, Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (LIMCU)
 • Certificate in “Vipassanā Bhāvanā”, Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 • “3Ms : Mindset, Mindfulness, Mindmap” Academic Writing, Peace Studies Program of MCU
 • Training in “Knowledge Management and KAISAN”, Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 • “All in One Project”, Seminar by the Rotary Peace of Thailand
 • “Building Relationships through Satir Model”, Thai Health Promotion Foundation
 • Training of Trainers (TOT) : Nonviolent Communication, the US Embassy and Mahidol University (Scholarship)
 • Certificate in “Conflict Transformation : Nonviolent Communication”, Mahidol University (Scholarship)
 • Certificate in “Conflict Transformation : Nonviolent Action and Mediation”, Mahidol University (Scholarship)
 • Certificate in “Living Together on Diversity : Nonviolent Communication Facilitator”, Mahidol University in cooperation with the Peace Team of Thailand (Scholarship)
 • “Academic Writing Course 2016” by Dr. Sarah Ekdawi, Oxford University (Scholarship)
 • “Research Zone (2015/16) : Phase 107”, National Research Council of Thailand (NRCT)
 • “Nonviolent Communication”, Concept from Dr. Marshall Rosenberg, M.D. by SEM Sikkhalai Organization
 • “Professional English Teacher Batch 1”, Language Institute of MCU (Scholarship)
 • “Counseling and Communication Techniques by using Gestalt Psychotherapy” by Dr. G. Paolo Quattrini Istituto Gestalt Firenze & International School of Gestalt Training
 • “Academic and Research Writing for Publications”, Buddhist Research Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 • “Academic Writing Course 2015” by Dr. Sarah Ekdawi, Oxford University
 • “Reading, Summarization, Writing Techniques for Academic and Research Publications” by Rattanakosin College of Innovation Management, Rajmongkol Technology (Scholarship)
 • “Academic Writing Techniques”, Peace Studies Program of MCU
 • “Knowing the Death and Living through Dhamma”, Gilana Dhamma and Sikkha
 • “Ventana al Mundo” by Bachelor in International Business (la Licenciatura en Comercio Internacional, El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, Jalisco, Mexico
 • “Professional Secretary to be Executive Assistance” by The Integral Learning Center
 • Certificate of “ Training Course for Interpreters in Criminal Court”, Office of the Judicial Affairs, Ministry of Justice (Scholarship)
 • “Bee Farming” by Ramkhamhaeng University (Scholarship)
 • Certificate of “Radio Announcement”, Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University
 • “Liaison and Coordination”, Thai Sky Television and MSG Entertainment & Attractions Group, A Paramount Communications Company, U.S.A.

ผลงานตีพิมพ์ : PUBLICATIONS

 • Pintong Chatnarat (2018), "Live Here and Now", Ayutthaya : Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
 • Pintong Chatnarat (2018), "Live Here and Now", Ayutthaya : Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
 • Pintong Mansumitrchai (2016), "English for Buddhism : Handbook for Master's Degree Students (MCU 003-MCU 004)", Language Institute of MCU, Ayutthaya : Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
 • Pintong Mansumitrchai (2016), “Buddhist Path to World Peace”, Handbook for the 13th, United Nations Day of Vesak Celebrations 2016, Ayutthaya : Language Institute of MCU.
 • Pintong Mansumitrchai (2015), “การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพ” (Effective Transactional Analysis – ETA), Journal of Social Science, Ayutthaya : Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (TCI-1).
 • Pintong Mansumitrchai (2015), การุณยสาร : หนทางสู่สันติภาพ (Mercy Message : A Path to Peace), Journal of Peace Studies, Ayutthaya : Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (TCI-1).
 • Pintong Mansumitrchai (2015), พุทธจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสันติภาพ (Buddhist Language Institute of MCU (2015), Research on “The Preparation of MCU Language Psychology of Communication for Peace), Special Edition for the Celebration of United Nations Day of Vesak 2015, Journal of Mahachula Academic, Buddhism and World Crisis, Bangkok : 21 Century Co., Ltd.
 • Language Institute for ASEAN Economic Community”, Ayutthaya : Language Institute of MCU, (MCU RS 610757075).

นำเสนองานระดับนานาชาติ : INTERNATIONAL CONFERENCE

 • Paper Presentation by Pintong Mansumitrchai, “Mercy Message : A Path to Peace”, at The Fourth International Conference on “Outlook on Self-Identity Beyond Concept” (Dhammanupassana) during 20-22 December 201, International Theravada Buddhist Missionary University (ITBMU) in Yangon, Myanmar.

ผลงานรอตีพิมพ์ : PUBLICATIONS UNDER PEER REVIEW

 • The article “Adoption Characteristics of Online Banking by Thai Consumers”, Somkiat Mansumitrchai, Pintong Mansumitrchai and Candy Lim Chiu.
 • Pintong Mansumitrchai (2016), “Mercy Message : A Path to Peace” submitted to Journal of International Buddhist Studies.

ประสบการณ์ที่ต่างประเทศ : LIVING ABROAD EXPERIENCES

 • Daegu, South Korea (2012-2013)
 • Abu Dhabi, U.A.E. (2007-2011)
 • Guadarajala, Jalisco, Mexico (2004-2006)
 • Singapore (Visiting)
 • Hong Kong (Visiting)
 • Myanmar (Visiting)
 • Malaysia (Visiting)

ความสนใจ : AREAS OF INTEREST

 • Thai Traditional Medicine (แพทย์แผนไทย)
 • Nonviolent Communication (NVC) / การสื่อสารอย่างสันติ
 • Compassionate Communication / การสื่อสารด้วยความกรุณา
 • Buddhist Psychology / พุทธจิตวิทยา
 • Vipassanā Bhāvanā / วิปัสสนาภาวนา
 • Bramavihara Dhamma and Metta Meditation / พรหมวิหารธรรม และ เมตตาภาวนา
 • Mindfulness-Based Therapy and Counseling (MBTC) / สติบำบัด

ข้อมูลติดต่อ : CONTACT INFORMATION

 • Ajarn Dr. Pintong Chatnarat - English
  • International Buddhist Studies College (IBSC) of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 • อาจารย์ ดร. พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์ - ไทย
  • วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • E-Mail : [email protected]