รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้รายงาน นางอำนวย ตะยะบุตร

ปีที่รายงาน ปี 2559

การรายงานครั้งนี้ มุ่งรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย-หญิงที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 60 แผน 2. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 12 เล่ม ตามหน่วยการเรียนรู้ โดยมีการสอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการสังเกต ทักษะด้านการจำแนกประเภท ทักษะด้านการสื่อความหมายและทักษะด้านการลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประกอบด้วย เล่มที่ 1 ค้นหาตัวเอง เล่มที่ 2 หนูทำอะไรได้บ้าง เล่มที่ 3 ประสาทสัมผัส เล่มที่ 4 อาหารดีมีประโยชน์เล่มที่ 5 ต้นไม้ที่รัก เล่มที่ 6 ธรรมชาติแสนสวย เล่มที่ 7 วิทยาศาสตร์น่ารู้ เล่มที่ 8 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เล่มที่ 9 หิน ดิน ทราย เล่มที่ 10 อากาศรอบตัว เล่มที่ 11 โลกสวยด้วยสีสัน และเล่มที่ 12 น้ำจ๋าน้ำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าร้อยละ (P)

ประวัติผู้จัดทำ


นางอำนวย ตะยะบุตร

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1ความเห็น (0)