กำหนดการรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2560 โดยกรมการพัฒนาชุมชน


คู่มือสำหรับประชาชน : ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์การลงทะเบียน

1. ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิลงทะเบียน

1.1 เป็นผู้ผลิต ดังต่อไปนี้

1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว

3) ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.2 กลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1.1 ต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต เช่น ใช้แรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่ขอลงทะเบียน) มีการใช้วัตถุดิบ การผลิตในชุมชน เป็นต้น

2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

3) ชุมชนได้รับประโยชน์

1.3 สถานที่ผลิตของกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1.1 ต้องตั้งอยู่ภายในอำเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร)

1.4 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสมาชิกกลุ่มต้องมีสัญชาติไทย

1.5 กรณีส่งตัวแทนมาแจ้งการลงทะเบียน จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ (มีเอกสารมอบอำนาจ)

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทยและมีลักษณะดังนี้

2.1 วัตถุดิบที่นำมาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.3 ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของไทย

2.4 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต

3. ประเภทผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาดำเนินการลงทะเบียน ต้องผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้ภูมิปัญญา จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

3.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซึ่งได้รับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายทั่วไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) ผลิตผลทางเกษตรที่ใช้บริโภคสด

2) ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น

3) อาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป

3.2 ประเภทเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

3.3 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1) ผ้า

2) เครื่องแต่งกาย

3.4 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก แบ่งเป็น 7 กลุ่ม

1) ไม้

2) จักสาน

3) ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ

4) โลหะ

5) เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา

6) เคหะสิ่งทอ

7) อื่น ๆ

3.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1) ยาจากสมุนไพร

2) เครื่องสำอางสมุนไพร

3) วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ

ในการลงทะเบียน หากผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางราชการ ให้ผู้มาลงทะเบียน ได้นำใบรับรองมาตรฐานจากทางราชการมาด้วย เพื่อกรอกข้อมูล และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขอการรับรองให้นำเอกสารที่แสดงรายละเอียดการยื่นขอดังกล่าวมาประกอบด้วย

5. กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2560 โดยกำหนดการลงทะเบียน เป็นห้วงไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 กำหนดการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2559

- ไตรมาสที่ 2 กำหนดการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2560

- ไตรมาสที่ 3 กำหนดการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน 2560

- ไตรมาสที่ 4 กำหนดการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2560

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (หน่วยยื่นคำขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

สำนักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) (หน่วยยื่นคำขอ) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .


ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 75 วัน

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขอรับแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นขอลงทะเบียน พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ / สำนักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

(หมายเหตุ: -)

1 วัน

-

2)

การพิจารณา

1.บันทึกข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มายื่นขอลงทะเบียนในโปรแกรม
2.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ.อำเภอ/เขต (กรุงเทพมหานคร) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนและผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

(หมายเหตุ: -)

44 วัน

-

3)

การพิจารณา

1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
2.ประกาศผลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และแจ้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทราบ

(หมายเหตุ: -)

30 วัน

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3)

หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ ((กรณีมอบอำนาจ) )

-

4)

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่จะลงทะเบียน ขนาด 4"x6" หรือไฟล์ภาพดิจิตอล

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ ((ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 1 รูป ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์) )

-

5)

เอกสารอนุญาตให้ทำการผลิต (กรณีมีกฎหมายกำหนด)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ ((หน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตในการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ) )

-

6)

หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้งให้ในแบบลงทะเบียน (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

7)

เอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาทช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

(หมายเหตุ: -)

2)

สำนักงานเขต (กรุงเทพมหานคร)

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบฟอร์มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

(หมายเหตุ: -)

2)

แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

(หมายเหตุ: -)

3)

แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(หมายเหตุ: -)

4)

แบบฟอร์มกรรมการอำเภอ/เขต พิจารณา

(หมายเหตุ: -)

5)

แบบฟอร์มจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://www.imd.co.th/download/PDF.rar

การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในปีต่อไปนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ว่าจะกำหนดให้ลงทะเบียนในปี พ.ศ.ใด

คำสำคัญ (Tags): #ลงทะเบียน#otop#ปี 2560
หมายเลขบันทึก: 619773เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2016 10:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ธันวาคม 2016 10:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท