161205-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – All

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.04

Ref.#595074


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย เมื่อใช้ “all” นำหน้า สรรพนาม

ต้องตามด้วย “of” เช่น “All of them”

หากแต่เมื่อใช้ “นำหน้า นาม” อาจเว้นไม่ใช้ “of”

เนื่องจาก “ผู้คนส่วนใหญ่ เห็นว่าเกินจำเป็น” เช่น

“All (หรือ all of) the workers went on strike.”


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย เมื่อใช้ “all” แสดงความหมาย เช่น

“all the farther” หรือ “all the higher”

ที่พบ ส่วนใหญ่ ใช้กับ การ “พูดไม่เป็นทางการ” เช่น

‘This is all the farther the bus goes.’

‘That’s all the higher she can jump.’

โดยทั่วไป สามารถ แทนที่ วลีที่อ้างถึง ได้ด้วย วลี

“as far as” หรือ “as high as”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “all” ซึ่งเป็น ‘a determiner’

ใช้ “all” นำหน้า ติดกับ นาม รูปพหูพจน์

เมื่อ กล่าวถึง “บุคคล/สิ่งของ” อย่างเดียวกัน ทั้งหมด

เมื่อใช้ “all” ลักษณะนี้ ต้องตามด้วย กริยา รูป พหูพจน์

‘There is built-in storage space in all bedrooms.’

All boys like to eat.’

สามารถใช้ “all” นำหน้า ติดกับ นาม ชนิด ‘uncountable’

เมื่อ ต้องการ “แจ้งเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ บางสิ่ง”

เมื่อใช้ “all” ลักษณะนี้ ต้องตามด้วย กริยา รูป เอกพจน์

All research will be done by experts.’

All crime is serious.’

ถ้าต้องการกล่าวถึง “บางสิ่ง เกี่ยวกับ ทุกอย่าง/คน ในกลุ่ม”

ให้ใช้ “all” หรือ “all of” ตามด้วย “the”/”these”/”those”

หรือ “a possessive determiner” ตามด้วย นาม รูป พหูพจน์

‘Staff are checking all the books to make sure they are suitable.’

All my friends came to my wedding.’

All of the defendants were proved guilty.’

ถ้าต้องการกล่าวถึง “บางสิ่ง เกี่ยวกับ ทั้งหมดของเฉพาะ อย่างหนึ่ง”

ให้ใช้ “all” หรือ “all of” ตามด้วย “the”/”this”/”that”

หรือ “a possessive determiner” ตามด้วย นาม ชนิด uncountable

หรือ นาม ชนิด uncountable รูป เอกพจน์

‘They carried all the luggage into the hall.’

‘I want to thank you for all your help.’

‘I lost all of my money.’

สามารถ ใช้ “all” หรือ “all of”

นำหน้า สรรพนาม เช่น “this”/”that”/”these” และ “those”

‘Oh dear, what are we going to do about all this?’

‘Maybe all of that is true, but that’s not what I asked.’

อย่างไรก็ดี เมื่อนำหน้า “personal pronouns” ต้องใช้ “all of”

‘Listen, all of you.’

‘It would be impossible to list all of it in one programme.’

อย่าใช้ “we” หรือ “they” ตามหลัง “all of” ให้แทนที่ด้วย “us” หรือ “them”

‘He discussed it with all of us.’

All of them were tired.’

สามารถ ใช้ “all” ตามหลัง ประธาน ของ ‘a clause’

เช่น แทนการกล่าว “All our friends came.”

สามารถใช้ว่า “Our friends all came.”

เมื่อไม่มี กริยาช่วย (auxiliary verb)

ให้วาง “all” ที่หน้า กริยา เว้นแต่เมื่อ กริยา คือ “be”

‘We all felt guilty.’

ถ้า กริยา คือ “be” ให้วางตำแหน่ง “all” ตามหลัง “be”

‘They were all asleep.’

ถ้ามี กริยา ช่วย ให้วาง “all” ตามหลัง กริยาช่วยนั้น

‘It will all be over soon.’

ถ้ามี กริยา ช่วย มากกว่า หนึ่ง ให้วาง “all” ตามหลัง คำแรก

‘The drawers had all been opened.’

ยังสามารถ วาง “all” ตามหลัง

กรรม (ทั้ง ‘direct’ หรือ ‘indirect’) ของกริยา หนึ่ง

เมื่อ กรรม นี้ เป็น ‘personal pronoun’

‘We treat them all with care.’

‘I admire you all.’

สามารถใช้ “all” เป็น สรรพนาม ให้หมายถึง

“everything” หรือ “the only thing”

มีการใช้เช่นนี้ บ่อยครั้ง ให้นำหน้า ‘a relative clause.’

‘It was the result of all that had happened previously.’

All I remember is his first name.’

อีกคำมีความหมาย คล้าย “all” คือ “every”

Every teacher was at the meeting.” มีความหมาย

เช่นเดียวกับ All the teacher were at the meeting.”

อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่าง อย่างหนึ่ง ระหว่าง “all” และ “every”

เมื่อใช้ สองคำนี้ เพื่อแสดง เกี่ยวกับ “เวลา” เช่น

“If you spend all day doing something.” หมายถึง

“คุณใช้เวลา ทั้งหมด ของวันหนึ่ง เพื่อทำสิ่งนั้น”

ถ้า “คุณทำ บางสิ่ง ‘every day’” หมายถึง

“คุณคงทำ สิ่งนั้น ในแต่ละวัน”

‘The airport was closed all morning after the accident.’

‘She goes running every morning.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.167.96
เขียนเมื่อ 

Thank you for this useful article about 'all'.

'All' is used quite often in every talks (or all talks) - usually as a way to emphasize 'total' or 'complete' or 'great' (agreement with) perception of something - as in 'we all know' ;-)

May I suggest a minor editing on

...อีกคำมีความหมาย คล้าย “all” คือ “every”

Every teacher was at the meeting.” มีความหมายเช่นเดียวกับ All teachers were at the meeting.”...

['the' would mean 'only certain' or 'specific' - we have mentioned/known before we talked about them later.]