แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102321

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102321

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชา

การเรียนในรายวิชานี้ทำให้รู้จักวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมากมาย โดยเราสามารถนำวิธีและเทคนิคการสอนเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนได้จริง รู้ว่าวิธีใดหรือเทคนิคใดเหมาะกับวิชาใด กิจกรรมใดและนักเรียนแบบไหน ทำให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการในชั้นเรียน และรูปแบบห้องเรียนแบบ BBL และที่สำคัญที่สุด คือ การได้ออกไปสาธิตการสอนซึ่งจากกิจกรรมนี้ทำให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดมากขึ้นผ่านการปฏิบัติจริง ได้รู้จักวิธีการในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในชั้นเรียนของเรา ได้ลองเขียนแผนการสอนด้วยตนเอง และได้เห็นข้อบกพร่องของตนเองที่ต้องนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

2. แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนการสอน และ/หรือ ผู้สอนในรายวิชา

- ด้านการเรียนการสอน

วิชานี้มีประโยชน์มากต่อผู้ที่เรียนวิชาชีพครู เพราะเป็นวิชาที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเราก่อนการไปสอนจริงในห้องเรียนในทุกๆ ด้านที่ครูควรจะเตรียมตัว กิจกรรมทุกอย่างล้วนนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และทำให้ได้แง่คิดว่าการเป็นครูนั้นไม่ใช่ว่าใครที่แค่มีความรู้ก็จะเป็นครูได้ เพราะแค่ความรู้ที่เรามีนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนานักเรียนได้ครบทุกด้าน เพราะครูที่ดีต้องมีทักษะหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการสอนในชั้นเรียนหรือทักษะชีวิตที่ต้องนำมาใช้อยู่เสมอ ครูต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้

- ด้านผู้สอน

อาจารย์มีเทคนิคการสอนและการทำกิจกรรมมาให้พวกเราทำมากมาย การเรียนจึงมีทั้งสาระและมีความสนุกสนานแทรกอยู่ ไม่น่าเบื่อ และทุกเทคนิคก็อยู่ในเนื้อหาที่เรียนอยู่แล้ว ทำให้เราเข้าใจและนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องท่องจำนิยามหรือหลักการใดๆ และอาจารย์ก็จะสอนการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมของครูให้เราเสมอ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีระเบียบ มีเหตุผลและตรงต่อเวลาอีกด้วย

3. สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

- สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากขึ้น มีการค้นหาหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น และจากการสาธิตการสอนพบว่าพูดเร็วเกินไปจึงควรปรับจังหวะการพูดให้ช้าลง

- สิ่งที่ควรพัฒนา คือ ควรนำความรู้ที่เรียนไปพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะไปเป็นครูในอนาคตให้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

อยากให้มีการจัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เพื่อความสะดวกในการอ่านทั้งในการสอบในการเรียนรายวิชานี้และการอ่านเพื่อการสอบบรรจุ เนื่องจากบางครั้งหาหนังสืออ่านยากและไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เรียนและต้องการหนังสือไปอ่านประกอบหรือไปทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102321ความเห็น (15)

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้ประโยชน์มากค่ะ

เขียนได้ดีมากครั

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ

ชอบมากๆ ค่ะ


อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เป็นประโยชน์และได้แง่คิดเพิ่มเติมค่ะ

ดีเวอร

ถ้ามีความรู้อีกมาเพิ่มเติมนะคะ

ชอบมากๆเลยค่ะ เรียบเรียงคำพูดได้ดีมากๆเลย

ชอบมากเลยค่ะ

ชอบมากๆเลยนะคะ

ได้กำลังใจด้วยมากเลยค่ะ