ช่วงบ่ายเมื่อพร้อมกันที่ห้องประชุมอีกครั้ง เริ่มพร้อมตั้งแต่ 12.45 น. หากจะให้ผมเขียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการประชุมแบบนี้ บอกได้เลยว่ายากที่จะเกิดขึ้น หากจะพร้อมจริง ๆ ก็ประมาณ 13.30 น. มากกว่า และที่สำคัญของวันนี้คือไม่มีใครหายไปจากที่ประชุมเลย เริ่มประชุมกันผมก็ทบทวนประเด็นการปรับปรุงระบบงานทะเบียนผูมีสิทธิ คือ

          1) การปรับปรุงขอมูลวันที่ออกบัตรลวงหนาและการปลดสิทธิของสํานักงานประกันสังคม
          2) การปรับปรุงข้อมูลข้าราชการบํานาญและผู้ใชสิทธิร่วม
          3) การจัดการลงทะเบียนผูมีสิทธิสัญชาติต่างด้าว
          4) การเปลี่ยนสิทธิระหว่างรักษาและการจองเปลี่ยนหน่วยบริการ
          5) การจัดการปัญหาการลงทะเบียนแบบพละการ
          6) การจัดการกรณีทหารเกณฑกรณีย้ายหน่วยปฏิบัติการหรือปลดประจําการ
          7) สรุปการดําเนินงานลงทะเบียนตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิด
          8) การใชฐานข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบสิทธิ
          9) การจดทะเบียนคนพิการรายใหม
         10) การแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการ ubox

     การประชุมในช่วงนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามประเด็นข้างต้น พร้อม ๆ กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยบริการ ซึ่งผมก็จะโยนคำถามตามที่ผมรู้มาว่าใครมีปัญหาอะไร และใครที่เป็นคนเซียนกับการแก้ปัญหาในลักษณะนั้น ช่วงนี้ได้พี่พร (อวยพร ดำเกลี้ยง) มาช่วยเติมเต็มและช่วยประสานงานเรื่องต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม

     ส่วนน้องอ้อ (จินตนา จินดานิล) ผมได้มอบหมายให้ชี้แจงเรื่องแนวทางการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิแก่ประชาชน ก็เตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับ เตรียมสไลด์ เตรียมการอธิบายแบบมืออาชีพ ครอบคลุมเนื้อหา เรียกว่าชัดเจนเป็นที่โดนใจทั้งผม และในที่ประชุมครับ เมื่อที่ประชุมไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้ว ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงการจัดทำแผนงาน/โครงการในส่วนการลงรายละเอียด ตามที่ได้เคยนำเสนอไว้แล้ว 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนานายทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสิทธิ UC วงเงิน 152,750 บาท และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเพื่อกำหนดเขตพื้นที่บริการฯ 150,000 บาท ครับ ในช่วงนี้ผมรู้สึกหนาวมากขึ้น จนแสดงออกทางสีหน้า

วันที่หนาว... [ ช่วงเริ่มหนาว ] [ ช่วงหนาวมากขึ้น ] [ ช่วงหนาวมากที่สุด ]