พระธรรมปิฎก ได้อธิบายวิธีคิดแบบต่างๆ ตามหลักพุทธธรรม (โยนิโสมนสิการ) เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไว้ในหนังสือ ชื่อ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ความตอนหนึ่งว่า

การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือ คิดเป็น เป็นศูนย์กลางที่บริหารการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด  เพราะเป็นหัวหน้าที่ชี้นำ  นำทาง และควบคุมปฏิบัติถูกต้องในแง่อื่นๆ ทั้งหมด เมื่อคิดเป็นแล้วก็ช่วยให้พูดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ช่วยให้ดูเป็น  ฟังเป็น  กินเป็น  ใช้เป็น  บริโภคเป็น  และคบหาเสวนาเป็น ตลอดไปทุกอย่าง คือดำเนินชีวิตเป็นนั่นเอง จึงพูดได้ว่า การรู้จักคิดหรือคิดเป็น เป็นตัวนำที่ชักพาหรือเปิดช่องทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือชีวิตที่ดีงามทั้งหมด

วิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่พบในบาลี พอประมวลเป็บแบบใหญ่ ได้ดังนี้

  1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
  2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
  3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์
  4. วิธีคิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบแก้ปัญหา
  5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
  6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
  7. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
  8. วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม
  9. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน
  10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท