มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก

เป็นการเข้าสู่ระยะที่ 5 ของการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู่โรงพยาบาลชาวบ้าน หลังจากที่ได้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากจากภาคประชาชนมากว่า 5 ปีแล้ว
จากการที่ทางโรงพยาบาลบ้านตากร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลจากภาคประชาชนได้ร่วมกันระดมเงินบริจาคเพื่อจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากขึ้น ขณะนี้นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอมรพันธ์ นิมานันท์) ได้อนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ 37/2548 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2548 มีเงินจัดตั้งประมาณ 4,980,000 บาท(ประมาณ 60 กองทุน)โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิทั้งสิ้น 20 คน โดยกรรมการแรกตั้งนี้เพื่อความสะดวกในช่วงแรกผมได้เป็นประธานกรรมการก่อน มีประธานชมรมผู้สูงอายุ(อาจารย์จรวย สุขสิน)/ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก(คุณชูชีพ โภคา) เป็นรองประธาน มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป(คุณสุนทรี)เป็นเหรัญญิก มีหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการและการเรียนรู้(คุณวราภรณ์  ใจมูล) เป็นเลขานุการ  นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเป็นโรงพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสุขภาพดี ถือเป็นการเข้าสู่ระยะที่ 5 ของการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู่โรงพยาบาลชาวบ้าน หลังจากที่ได้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก(จากภาคประชาชนมากว่า 5 ปีแล้ว) ในปีต่อไปจะมีการปรับปรุงตำแหน่งประธานไปสู่ตัวแทนชาวบ้านอย่างแท้จริงต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)