Best Practices : หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

บอย สหเวช
รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ
   เมื่อวานผมได้เขียน Best Practices ของหลายหน่วยย่อยในสำนักงานเลขานุการ ซึ่ง รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้ว http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

ปฏิบัติการที่ดี

      มีระบบบริการจอง / ยืม-คืน ที่เอื้อให้การใช้โสตทัศนุปกรณ์เพื่อการศึกษาสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ มีการร่วมใช้ทรัพยากรสื่อโสตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้มีคุณภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีทะเบียนประวัติโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาครบถ้วนถูกต้อง การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีระบบบริการจอง/ ยืม-คืน โสตทัศน์ปกรณ์เพื่อการศึกษาเป็นขั้นตอน กำหนดไว้อย่าง 

                เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ

        (2)   มี (1) + มีการร่วมใช้ทรัพยากรสื่อโสตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

        (3)   มี (2) + มีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้มีคุณภาพดีพร้อมใช้

                งานอยู่เสมอ

         (4)   มี (3) + มีทะเบียนประวัติโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาครบถ้วนถูกต้อง

         (5)   มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

          วันนี้หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ มีปฏิบัติการที่ดีของหน่วยหรือยังครับ ถ้ายังลองนำไปใช้ได้นะครับ ผมคิดว่ารศ.มาลินี (คณบดี) ยินดีให้นำไปใช้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์            

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายและแผน#ปฏิบัติการที่ดีหน่วยโสตทัศนูปกรณ์

หมายเลขบันทึก: 6166, เขียน: 31 Oct 2005 @ 20:52 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)