Best Practices : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และวิจัย

รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ

   เมื่อวานผมได้เขียน Best Practices ของหลายหน่วยย่อยในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งรศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้ว http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และวิจัย

ปฏิบัติการที่ดี

      ให้บริการคำปรึกษาและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทั้งโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร กับสถาบัน แหล่งทุน หรือความร่วมมือต่าง ๆ กับต่างประเทศ และคณาจารย์ และผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ให้บริการคำปรึกษาขั้นตอนและระเบียบงานวิจัยด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีฐานข้อมูลงานวิจัยให้สามารถสืบค้นได้ง่าย มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ     

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีข้อมูลของสถาบัน แหล่งทุน ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะในต่างประเทศ

               ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการบริการ

        (2)   มี (1) + มีการเผยแพร่ข่าวสารด้านการศึกษา แหล่งทุน และความร่วมมือต่าง ๆ จาก

               ต่างประเทศแก่นิสิต และคณาจารย์ และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

        (3)   มี (2) + ให้บริการคำปรึกษาขั้นตอนและระเบียบงานวิจัยด้านต่าง ๆ แก่นิสิต และ

               คณาจารย์ได้อย่างถูกต้อง

         (4)   มี (3) + มีฐานข้อมูลงานวิจัยให้สามารถสืบค้นได้ง่าย

         (5)   มี (4) + มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ

          วันนี้หน่วยวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มีปฏิบัติการที่ดีของหน่วยหรือยังครับ ถ้ายังลองนำไปใช้ได้นะครับ ผมคิดว่ารศ.มาลินี (คณบดี) ยินดีให้นำไปใช้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์            

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายและแผน#ปฏิบัติการที่ดีหน่วยวิเทศสัมพันธ์และวิจัย

หมายเลขบันทึก: 6163, เขียน: 31 Oct 2005 @ 20:29 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 14:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)