ในรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการในรอบ ๓ ปี ของกพร. ได้ระบุเรื่อง การสร้างทีมงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในระบบราชการ  ดังแสดงในหน้า ๕๕ - ๕๘ ของเอกสารนี้ http://www.opdc.go.th/thai/3yearsOPDC/tri_annual_Topic3.pdf 

วิจารณ์ พานิช

๓๑ ตค. ๔๘